Pravidlá používania webu kvízmajster.sk


Tieto pravidlá využívané webom kvízmajster.sk sú záväzné v plnom znení pre všetkých registrovaných užívateľov.
Akékoľvek zmeny v pravidlách sú vždy dopredu oznámené užívateľom webu prostredníctvom e-mailu, alebo internej pošty.
Účinnosť nových zmien platí od okamihu ich zverejnenia.

Základné ustanovenia.

1. Obsahy textov vkladaných používateľom nesmú byť v rozpore so všeobecne uznávanými morálnymi a etickými pravidlami, nesmú obsahovať sexuálne explicitný materiál v akejkoľvek jeho podobe a nesmú poškodzovať tretie osoby alebo organizácie a musia byť v súlade s platnými zákonmi a právnym poriadkom Slovenskej Republiky. Za tieto obsahy je zodpovedný ich zadávateľ.
2. Kvizmajster.sk si vyhradzuje právo nakladať s používateľskymi kontami podľa vlastného uváženia a podľa interných pravidel, ktoré si sám určí.
3. Kvízmajster.sk si vyhradzuje právo prevádzať zmeny v službách, ktoré sú už používané používateľmi.
4. Kvizmajster.sk a jeho autori nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté používaním systému.
5. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom zamedzovať správnemu zobrazovaniu služieb, ani reklám v nich umiestnených.
6. Použivateľ nesmie na webe kvizmajster.sk používať žiadne programy tretích strán, ktoré by ho v súťažiach akokoľvek zvýhodňovali.
7. Používatelia webu kvizmajster.sk s týmito podmienkami súhlasia a nesú za ich porušenie plnú zodpovednosť tým, že sa zaregistrovali a sú členmi tohto webu.
8. Výherné ceny nie sú právne vymáhateľné

Odkazy.

Web kvizmajster.sk, alebo reklamy tretích strán, ktoré web zobrazuje môžu obsahovať odkazy na iné stránky.
Nie sme zodpovedný za obsah na týchto stránkach. Použitím odkazu na inú stránku web kvizmajster.sk neodobruje ani nepodporuje odkazovanú stránku.
Používateľ opúšťa web kvizmajster.sk na vlastné riziko.

Registrácia a vedenie účtu.

1. Používateľ ručí za správnosť údajov, ktoré vkladá pri registrácii.
2. Používateľ súhlasí, že údaje, ktoré v registrácii uviedol sú správne a môžu byť uvedené vo verejnom katalógu užívateľov, prípadne verejnom
rebríčku najlepších používateľov.
3. Používateľ súhlasí, že mu môžu byť zasielané občasné informatívne emailové správy o novinkách a prevádzke webu kvizmajster.sk
4. Používateľ prehlasuje, že do žiadneho formulára na našej stránke nezadal žiadny údaj, ktorý by mohol byť vnímaný ako osobný a podliehal by tak zákonu o ochrane osobných údajov.
Ak sa chápanie ktoréhokoľvek údaju zadaného návštevníkom stránky v budúcnosti zmení tak, že by mohol byť považovaný za osobný údaj, používateľ má právo požadovať dodatočné anonymizovanie alebo zmazanie tohoto údaju.

Zrušenie účtu.

1. Kvízmajster.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť akýkoľvek účet, alebo vytvorenú službu bez udania dôvodu, alebo pri porušení
niektorých pravidiel.
2. Každý riadne registrovaný používateľ má právo a možnosť odmietnuť akúkoľvek zmenu v tomto ustanovení zrušením svojej registrácie
zaslaním emailu, alebo správy, v ktorom bude požiadavka na zablokovanie konta alebo vymazanie.
3. Každý registrovaný používateľ môže kedykoľvek požiadať o úplné vymazanie svojho účtu prostredníctvom internej pošty, prípadne emailom.

Na vybavovanie žiadostí píšte interne na konto irongear, pripádne na emailovú adresu kvizmajster@kvizmajster.sk.


Aktualizácie:
10.9.2015