* Test na vytlačenie zo stránky www.kvizmajster.sk
* Vyberte tlačiť z menu, alebo stlačte tlačítko PrintScreen
Ďakujeme, že sa učíte s nami

Test na vodičský preukaz číslo 11


Hranicou križovatky sa rozumie
A- kolmica na os vozovky vedená stredom priechodu pre chodcov,
B- kolmica na os vozovky vo vzdialenosti desať metrov od miesta, kde sa pred križovatku začína zakrivenie vozovky,
C- miesto, ktoré tvorí kolmica na os vozovky v mieste, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky.
Zastavením vozidla sa rozumie
A- každé prerušenie jazdy,
B- prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča,
C- uvedenie motorového vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb, najviac však na tri minúty.
Vodič je povinný
A- prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám za zníženej viditeľností,
B- zabezpečiť vozidlo a prepravované veci proti odcudzeniu prostriedkami montovanými do vozidla jeho výrobcom, ak sa vzdiali od vozidla na dobu, ktorá presiahne 30 minút,
C- zabezpečiť vozidlo a prepravované veci proti odcudzeniu prostriedkami montovanými do vozidla jeho výrobcom, ak sa vzdiali od vozidla mimo jeho dohľad.
Vodič motocykla je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak
A- okuliarmi a ochranným štítom za každých okolností,
B- okuliarmi len pri snežení alebo v daždi,
C- najmä okuliarmi alebo ochranným štítom, ak sa tým nezníži bezpečnosť jazdy, najmä v hmle, pri snežení alebo v daždi.
Za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse, je vodič iného vozidla povinný
A- zastaviť vozidlo; ak je na zastávke viac vozidiel, vodič je povinný zastaviť vozidlo za posledným z nich,
B- zastaviť len vtedy, ak autobus, prípadne trolejbus zastaví pri okraji vozovky,
C- zastaviť len na pokyn vodiča takého vozidla.
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg, smie jazdiť rýchlosťou najviac
A- 90 km.h-1; na diaľnici rýchlosťou najviac 130 km.h-1,
B- 90 km/h-1; na diaľnici rýchlosťou najviac 120 km.h-1,
C- 90 km.h-1; na diaľnici rýchlosťou najviac 100 km.h-1.
Pred vjazdom na cestu alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič nesmie
A- zastaviť a stáť,
B- stáť, ale môže zastaviť, ak ide o zastavenie, ktoré nepresiahne päť minút,
C- zastaviť a stáť; to neplatí, ak ide o zastavenie a státie, ktoré nepresiahne tri minúty.
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak za zníženej viditeľnosti
A- osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie kývaním ruky s bielym svetlom cez stred tela,
B- svieti prerušované biele svetlo,
C- osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu.
Pred vjazdom do priebežných jazdných pruhov na diaľnici vodič
A- je povinný použiť pripájací jazdný pruh; tam, kde pripájací jazdný pruh nie je, vodič musí dať prednosť v jazde vozidlám idúcim v priebežných jazdných pruhoch,
B- je povinný použiť pripájací jazdný pruh; tam, kde pripájací jazdný pruh nie je, vodič má prednosť vjazde pred vozidlami idúcimi v priebežných jazdných pruhoch,
C- osobného motorového vozidla nie je povinný použiť existujúci pripájací jazdný pruh.
Ak ten kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť
A- len za zníženej viditeľnosti,
B- a oznámiť to policajtovi,
C- len vtedy, ak prekážku spôsobil na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste.
Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak
A- sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení,
B- ku škodovej udalosti došlo na diaľnici alebo rýchlostnej ceste,
C- v niektorom zo zúčastnených vozidiel došlo k poškodeniu prepravovaných vecí.
Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení,
A- smie používať pravú stranu chodníka, pričom nesmie ohroziť ani obmedziť ostatné osoby používajúce chodník,
B- smie používať chodník v celej šírke,
C- smie používať ľavú stranu chodníka, pričom smie obmedziť ostatné osoby používajúce chodník.
Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po
A- pravej strane
B- ľavej strane
C- ľavej strene a najviac jeden meter od vozidla
Povinnou výbavou vozidla kategórie M1 a N1 je
A- zariadenie na bezdemontážnu opravu prevádzkovej brzdy
B- kľúč na matice alebo skrutky kolies
C- ťažná tyč určená na vlečenie vozidiel
Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré
A- je dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou,
B- nemá aspoň kolesá prednej nápravy vybavené účinnými krytmi (blatníkmi, podbehmi),
C- má dodatočne namontované schválené svetelné zariadenia narúšajúce výhľad z miesta spolujazdca.

Táto dopravná značka znamená:
A- Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel,
B- Vjazd osobným automobilom a motocyklom povolený,
C- Zákaz vjazdu osobných automobilov a motocyklov.

Táto dopravná značka informuje o
A- prednosti v jazde v najbližšej križovatke,
B- prednosti pred protiidúcimi vozidlami,
C- krížení cesty s lesnou alebo poľnou cestou.

Táto dopravná značka:
A- prikazuje vodičovi zastaviť vozidlo,
B- ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde,
C- upozorňuje vodiča, že na najbližšej križovatke má prednosť v jazde.

Táto dopravná značka
A- upozorňuje na križovatku tvaru "T",
B- označuje zvýšenie počtu jazdných pruhov,
C- prikazuje jazdu smerom, ktorým šípky ukazujú.

Táto dopravná značka znamená:
A- Zákaz vstupu chodcov,
B- Cestička pre chodcov; značka prikazuje chodcom použiť takto označený pruh alebo cestíčku,
C- Priechod pre chodcov; značka upozorňuje na nebezpečenstvo pohybu chodcov na vozovke.

Táto dopravná značka znamená:
A- Smerová návesť,
B- Odbočenie k diaľnici,
C- Názov obce.

Táto dopravná značka
A- informuje o počte jazdných pruhov,
B- informuje o jednosmernej premávke,
C- označuje prikázaný smer jazdy.

Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
A- vedenom osobou sluchovo postihnutou,
B- vedenom vodičom začiatočníkom,
C- prepravujúcom nebezpečné veci.

V poradí druhé prejde cez križovatku
A- zelené vozidlo
B- červené vozidlo
C- modré vozidlo

Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to "Stoj" pre
A- vodiča žltého vozidla,
B- vodiča zeleného vozidla,
C- chodcov prechádzajúcich za chrbtom policajta.

Ako prvé prejde cez križovatku
A- modré vozidlo.
B- zelené vozidlo,
C- vaše vozidlo.

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
A- tretie,
B- druhé,
C- prvé.
© www.kvizmajster.sk