* Test na vytlačenie zo stránky www.kvizmajster.sk
* Vyberte tlačiť z menu, alebo stlačte tlačítko PrintScreen
Ďakujeme, že sa učíte s nami

Test na vodičský preukaz číslo 15


Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá
A- tlačí bicykel alebo motocykel
B- jazdí na bicykli alebo tlačí bicykel alebo motocykel
C- jazdí na bicykli alebo na motocykli
Prekážkou cestnej premávky sa rozumie
A- každé vozidlo, ktoré prepravuje náklad, ktorý presahuje celkovú dĺžku alebo šírku takéhoto vozidla,
B- každý účastník cestnej premávky, ktorý porušil pravidlá cestnej premávky,
C- všetko, čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov.
Ak vodič zníži rýchlosť jazdy, alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom prechodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú
A- povinní dávať zvukové výstražné znamenia počas jazdy cez takýto priechod v obci,
B- takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo; to neplatí pre vodiča električky,
C- takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy, len ak cez priechod prechádzajú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo staré osoby.
Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, je povinný mať bezpečnostný odev oblečený, ak sa zdržiava
A- na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody,
B- na čerpacej stanici,
C- na parkovisku za zníženej viditeľnosti.
Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť
A- vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy,
B- vodičom všetkých vozidiel nachádzajúcich sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka cestnej premávky, jej obídenie,
C- jej obídenie len vodičom vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb.
Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou "Daj prednosť v jazde" alebo "Stoj, daj prednosť v jazde",
A- nie je povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste
B- je povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste
C- nie je povinný dať prednosť v jazde nemotorovým vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste
Otvárať dvere alebo bočné steny vozidla, ako aj nastupovať do vozidla alebo vystupovať z neho sa smie len vtedy, ak
A- vozidlo stojí na parkovisku,
B- na to dá pokyn pribratá náležite poučená osoba,
C- tým nieje ohrozená bezpečnosť nastupujúcich osôb alebo vystupujúcich osôb, ani iných účastníkov cestnej premávky.
Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh široký najmenej
A- 3,5 m,
B- 3 m,
C- 2,5 m.
Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu, vodič
A- nesmie vchádzať na železničné priecestie,
B- smie vchádzať na železničné priecestie,
C- je povinný vchádzať na železničné priecestie zvýšenou rýchlosťou.
Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je
A- dovolené, len ak je vlečeným vozidlom osobné motorové vozidlo,
B- zakázané za každých okolností,
C- dovolené len vtedy, ak je to nevyhnutné na jeho odstránenie z diaľnice.
Vodič podľa svojich možností nesmie pripustiť
A- porušenie povinností ustanovených prepravovaným osobám,
B- fajčenie prepravovaných osôb,
C- používanie telefónneho prístroja prepravovanými osobami.
Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel,
A- smie použiť chodník, len ak vblízkosti nie sú žiadni chodci,
B- smie použiť chodník, len ak neohrozí ani neobmedzí chodcov; inak musí použiť pravú krajnicu alebo pravý okraj vozovky,
C- nesmie použiť chodníka je povinný použiť ľavú krajnicu.
Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce
A- chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou,
B- chrániť si zrak ochranným štítom,
C- mať na sebe oblečený odev červenej farby.
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú
A- homologizovaný prenosný výstražný trojuholník,
B- krieda a meracie pásmo na vyznačenie stôp a postavenia vozidla v prípade dopravnej nehody,
C- zásoba oleja a zásoba chladiacej kvapaliny v osobitných nádobách.
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla
A- možno s takýmto vozidlom jazdiť iba rýchlosťou neprevyšujúcou 60 km/h
B- považuje sa takéto vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
C- možno také vozidlo používať len na účelových komunikáciách.

Táto dopravná značka znamená:
A- Zúžená vozovka (z oboch strán),
B- Zníženie počtu jazdných pruhov (z oboch strán),
C- Koniec rýchlostnej cesty.

Táto dopravná značka upozorňuje vodiča na
A- miesto, kde je premávka riadená svetelnými signálmi, ktoré by inak neočakával, alebo kde nie sú z dostatočnej vzdialenosti viditeľné,
B- priechod pre chodcov v obci,
C- každú križovatku, kde je premávka riadená svetelnými signálmi.

Tieto dopravné značky upozorňujú na
A- železničné priecestie so závorami vo vzdialenosti 180 m,
B- železničné priecestie so závorami vo vzdialenosti 240 m,
C- železničné priecestie bez závor vo vzdialenosti 200 m.

Táto dopravná značka znamená
A- spomaľovací prah
B- tunel
C- vyjazdené koľaje

Táto dopravná značka
A- informuje o mieste, kde je na ceste umiestnený telefón núdzového volania,
B- upozorňuje vodičov na zákaz telefonovania,
C- označuje miesto, kde možno dostať najmä turistické informácie.

Táto dopravná značka znamená:
A- Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky,
B- Návesť pred križovatkou,
C- Zvýšenie počtu jazdných pruhov.

Táto dopravná značka vyznačuje
A- prídavný jazdný pruh pre vozidlá, ktoré svojou pomalou jazdou obmedzujú alebo by mohli obmedziť ostatné vozidlá,
B- vyhradený jazdný pruh,
C- počet jazdných pruhov pred križovatkou, a jazdný pruh určený pre nemotorové vozidlá.

Táto dodatková tabuľka
A- obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na podmienky zníženej viditeľnosti,
B- upozorňuje na nerovnosť vozovky,
C- obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na nepriaznivé poveternostné podmienky.

Ako prvé prejde cez križovatku
A- červené vozidlo,
B- modré vozidlo,
C- zelenévozidlo.

Tento pokyn policajta znamená
A- "Voľno" pre vodiča červeného a vodiča modrého vozidla a "Stoj!" pre vodiča žltého vozidla; vodič zeleného vozidla smie odbočiť vpravo
B- "Voľno" pre vodiča zeleného a vodiča žltého vozidla a "Stoj!" pre vodiča modrého a vodiča červeného vozidla
C- "Voľno" pre vodiča červeného a vodiča žltého vozidla a "Stoj!" pre vodiča modrého a vodiča zeleného vozidla

Ako posledné prejde cez križovatku
A- modré vozidlo,
B- vaše vozidlo,
C- červené vozidlo.

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
A- druhé,
B- posledné,
C- prvé.
© www.kvizmajster.sk