* Test na vytlačenie zo stránky www.kvizmajster.sk
* Vyberte tlačiť z menu, alebo stlačte tlačítko PrintScreen
Ďakujeme, že sa učíte s nami

Test na vodičský preukaz číslo 18


Križovatkou sa rozumie
A- miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú,
B- mimoúrovňové kríženie cesty so železnicou,
C- miesto, v ktorom cesta mení smer.
Zastavením vozidla sa rozumie
A- každé prerušenie jazdy,
B- uvedenie motorového vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb,
C- prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča.
Vodič je povinný
A- dať prednosť v jazde cyklistovi jazdiacemu po priechode pre cyklistov, len ak je takýto priechod vybavený svetelným signalizačným zariadením,
B- dať prednosť v jazde cyklistovi jazdiacemu po priechode pre cyklistov,
C- prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám,
Vozidlá môžu ísť súbežne vedľa seba,
A- len ak jazdia po jednosmernej ceste s dvoma jazdnými pruhmi v obci,
B- len ak jazdia po diaľnici a po rýchlostnej ceste,
C- ak je na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy taká hustá premávka, že sa utvoria súvislé prúdy vozidiel, v ktorých vodič motorového vozidla môže jazdiť
Vodič v úseku zastávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb
A- je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť,
B- je povinný zastaviť vozidlo,
C- je povinný zapnúť zariadenie umožňujúce výstražnú funkciu smerových svietidiel.
Ak sa vodiči protiidúcich vozidiel nemôžu bezpečne vyhnúť, prednosť v jazde je povinný dať ten vodič,
A- na ktorého strane jazdy je prekážka alebo zúžená vozovka,
B- na ktorého strane nie je zúžená vozovka,
C- ktorý prichádza k prekážke nižšou rýchlosťou.
Vodič pri vchádzaní na cestu z obytnej zóny alebo pešej zóny
A- nie je povinný dať prednosť v jazde vozidlu idúcemu po ceste,
B- je povinný dať prednosť v jazde vozidlu idúcemu po ceste,
C- je povinný dať prednosť v jazde len vozidlu idúcemu po ceste zľava.
Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len
A- v čase od 00.00 hod. do 04.00 hod.
B- po pravej krajnici,
C- v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti cestnej premávky, ak majú na sebe reflexný bezpečnostný odev.
Účastník dopravnej nehody je povinný
A- zotrvať na mieste dopravnej nehody, to neplatí, ak preukázal svoju totožnosť ostatným účastníkom dopravnej nehody,
B- zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,
C- zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu odťahovej služby.
Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod určený pre chodcov,
A- majú prednosť pred vozidlami s právom prednostnej jazdy,
B- nesmú fajčiť,
C- musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách.
Dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnený
A- chodec idúci po pravej krajnici,
B- pracovník obvodného úradu,
C- osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia.
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
A- má uzatvorené havarijné poistenie,
B- je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami,
C- je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami.
Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to
A- zastaviť vozidlo,
B- spomaliť jazdu,
C- zrýchliť jazdu.
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
A- niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo,
B- najvyšší bod činnej svietiacej plochy brzdových svetiel je nižšie ako 1500 mm nad rovinou vozovky,
C- nie je vybavené zariadením na spájanie vozidiel.
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú
A- najmenej desaťlitrová zásoba pohonných hmôt a najmenej dvojlitrová zásoba chladiacej kvapaliny v osobitných nádobách; to neplatí pre jednostopové motorové vozidlá,
B- matice a skrutky na výrobcom predpísaný rozmer kolesa,
C- homologizovaný prenosný výstražný trojuholník,

Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená:
A- Spôsob obchádzania štyroch prekážok,
B- Štyri zákruty, prvá vpravo,
C- Nebezpečenstvo šmyku v úseku 4 km.

Táto dopravná značka znamená:
A- Zákaz státia vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu; pritom je rozhodujúca okamžitá šírka vrátane nákladu,
B- Zákaz vjazdu vozidiel užších ako 2,5 m,
C- Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu; pritom je rozhodujúca okamžitá šírka vrátane nákladu.

Táto dopravná značka znamená:
A- Zákaz otáčania,
B- Koniec zákazu otáčania,
C- Prikázaný smer jazdy.

Táto dopravná značka znamená:
A- Cestička pre vyznačených užívateľov; prikazuje chodcom a cyklistom použiť v predmetnom smere takto označený spoločný pruh alebo cestičku; chodci a cyklisti sa nesmú navzájom ohroziť,
B- Zákaz vstupu chodcov a cyklistov,
C- Cestička k predajni bicyklov.

Táto dopravná značka znamená:
A- Koniec parkoviska,
B- Koniec rýchlostnej cesty,
C- Koniec vyhradeného jazdného pruhu.

Táto dopravná značka
A- informuje o smere a priebehu obchádzky alebo odklonovej trasy z dôvodu uzavretia pozemnej komunikácie,
B- vyznačuje zónu s dopravným obmedzením začínajúcu od tejto dopravnej značky,
C- informuje o dopravnom obmedzení v časti obce.

Táto dopravná značka znamená:
A- Zákaz státia,
B- Parkovacie miesta s pozdĺžnym státím,
C- Zastávka autobusov alebo trolejbusov.

Táto dodatková tabulka označuje:
A- vyhradené parkovacie miesto pre vozidlá vedené osobou sluchovo postihnutú,
B- vyhradené parkovacie miesto pre osobu so zdravotným postihnutím,
C- obytnú zónu.

Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako
A- tretie,
B- druhé,
C- prvé.

V poradí druhé prejde cez križovatku
A- zelené vozidlo,
B- modré vozidlo,
C- červené vozidlo.

Ako posledné prejde cez križovatku
A- červené vozidlo,
B- vaše vozidlo,
C- zelené vozidlo.

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
A- 1. červené, 2, vaše vozidlo, 3. žlté, 4. zelené,
B- 1. vaše vozidlo, 2. červené, 3. žlté, 4. zelené,
C- 1. žlté, 2. zelené, 3. červené, 4. vaše vozidlo.
© www.kvizmajster.sk