* Test na vytlačenie zo stránky www.kvizmajster.sk
* Vyberte tlačiť z menu, alebo stlačte tlačítko PrintScreen
Ďakujeme, že sa učíte s nami

Test na vodičský preukaz číslo 27


Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie
A- každé miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú,
B- miesto, na ktorom je premávka riadená policajtom alebo inou osobou oprávnenou dávať pokyny na zastavenie vozidla,
C- križovatka, na ktorej je premávka riadená dopravnými zariadeniami alebo policajtom, prípadne inou oprávnenou osobou.
Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené
A- stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie,
B- diaľkové svetlomety,
C- svetlá vo vnútri vozidla.
Vodič nesmie
A- viesť vozidlo po požití lieku v čase, keď liek môže znížiť jeho schopnosť viesť vozidlo,
B- viesť vozidlo po požití lieku v čase, keď liek môže znížiť jeho schopnosť viesť vozidlo; to neplatí, ak sa vo vozidle nachádza spolujazdec,
C- viesť vozidlo po miestnych komunikáciách v čase od 0.00 hod. do 4.00 hod.
Mimo obce na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motocykla s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km/h použiť na jazdu
A- výhradne dva jazdné pruhy najbližšie k pravému okraju vozovky; v ostatných jazdných pruhoch vodič smie jazdiť, ak je to potrebné na obchádzanie, otáčanie alebo na odbočovanie
B- výhradne pravý jazdný pruh; v ostatných jazdných pruhoch nesmie jazdiť za žiadnych okolností,
C- len ľavý jazdný pruh.
Ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho, vodič smie cúvať
A- na priechode pre chodcov,
B- na križovatke s riadenou premávkou,
C- na jednosmernej ceste.
Vodič nesmie zastaviť a stáť na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako
A- 80 m pred nimi a 80 m za nimi,
B- 15 m pred nimi a 15 m za nimi,
C- 160 m pred nimi a 160 m za nimi.
Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva
A- počas celého jazdného úkonu,
B- po začatí jazdného úkonu,
C- len pred začatím jazdného úkonu.
Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je
A- dovolené len vtedy, ak je to nevyhnutné na jeho odstránenie z diaľnice,
B- dovolené, len ak je vlečeným vozidlom osobné motorové vozidlo,
C- zakázané za každých okolností.
V úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej
A- 45 km/h
B- 85 km/h
C- 65 km/h
Účastník dopravnej nehody je povinný preukázať svoju totožnosť na požiadanie
A- každej osoby, ktorá sa nachádza na mieste dopravnej nehody,
B- len policajta,
C- iného účastníka dopravnej nehody.
Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla
A- zvýšiť rýchlosť jazdy,
B- zvýšiť opatrnosť, znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo,
C- bezodkladne zastaviť vozidlo.
Osoba vykonávajúca práce spojené s jej údržbou, opravou alebo s výstavbou cesty je oprávnená dávať pokyny na zastavenie vozidla,
A- ak to vyžaduje plynulosť cestnej premávky; pritom musí pri sebe mať vodičský preukaz,
B- ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,
C- len ak ju tým poveril orgán Policajného zboru.
Cyklista musí mať za zníženej viditeľnosti
A- oblečený odev s nápisom "CYKLISTA",
B- pri jazde po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev,
C- pri jazde v pešej zóne, obytnej zóne a školskej zóne oblečený reflexný bezpečnostný odev.
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
A- najmenej dvojlitrová zásoba maziva v osobitnej nádobe,
B- bezpečnostný odev (bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka) umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča vozidla,
C- krieda na vyznačenie stôp a postavenia vozidiel v prípade dopravnej nehody.
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
A- poškodený lak na zadnom nárazníku,
B- miesta vodiča nie je možné nastaviť pravé spätné zrkadlo.
C- výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený.

Táto dopravná značka znamená:
A- Zákaz vjazdu motocyklov,
B- Zákaz vjazdu všetkých dvojkolesových vozidiel,
C- Vjazd motocyklom povolený.

Táto dopravná značka znamená:
A- Prednosť pred protiidúcimi vozidlami,
B- Obojsmerná premávka,
C- Prednosť protiidúcich vozidiel.

Táto dopravná značka znamená:
A- Priechod pre chodcov,
B- Zákaz vstupu chodcov,
C- Pešia zóna.

Táto dopravná značka znamená:
A- Zákruta vpravo,
B- Prikázaný smer jazdy vpravo,
C- Jednosmerná premávka.

Táto dopravná značka znamená:
A- Zákaz vstupu chodcov,
B- Priechod pre chodcov,
C- Pešia zóna.

Táto dopravná značka
A- prikazuje jazdu smerom, ktorým šípka ukazuje,
B- informuje o cieli v smere odbočenia,
C- informuje o uzávierke cesty a vyznačuje smer obchádzky.

Táto dopravná značka znamená:
A- Priechod pre chodcov,
B- Priechod pre cyklistov,
C- Priechod pre jazdcov na koni.

Táto dodatková tabuľka vyznačuje
A- vzdialenosť k miestu, od ktorého platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená,
B- dĺžku úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená,
C- vzdialenosť od začiatku cesty.

Prednosť v jazde má vodič
A- modrého vozidla, pretože ide po kruhovom objazde
B- modrého vozidla, pretože prichádza na križovatku po ceste označenej ako hlavná,
C- červeného vozidla, pretože prichádza na križovatku sprava.

Ako prvé prejde cez križovatku
A- červené vozidlo súčasne s modrým vozidlom,
B- modré vozidlo súčasne s obidvoma električkami,
C- zelené vozidlo.

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
A- 1. vaše vozidlo, 2. zelené, 3, modré,
B- 1. zelené, 2. modré, 3. vaše vozidlo,
C- 1. modré, 2. vaše vozidlo, 3. zelené.

Ako posledné prejde cez križovatku
A- vaše vozidlo,
B- zelené vozidlo,
C- červené vozidlo.
© www.kvizmajster.sk