* Test na vytlačenie zo stránky www.kvizmajster.sk
* Vyberte tlačiť z menu, alebo stlačte tlačítko PrintScreen
Ďakujeme, že sa učíte s nami

Test na vodičský preukaz číslo 5


Krajnicou sa rozumie
A- časť cesty od kraja vozovky po kraj cesty
B- trávnatý pás medzi smerovo rozdelenými cestami
C- časť cesty určená na premávku motorových vozidiel
Chodníkom sa rozumie :
A- len komunikácia alebo časť cesty označená príslušnou dopravnou značkou
B- komunikácia alebo časť cesty určená predovšetkým pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom
C- pravá krajnica, kde krajnica nie je, rozumie sa chodníkom pravý okraj vozovky široký jeden meter.
Vodič je povinný
A- sledovať situáciu v cestnej premávke len počas jazdy na diaľnici, na rýchlostnej ceste, na ceste I. triedy a obci
B- venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke
C- venovať sa plne vedeniu vozidla, sledovať situáciu v cestnej premávke je povinný len v niektorých osobitných prípadoch, najmä počas jazdy vyššou rýchlosťou a prepravy nebezpečných vecí
Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu
A- nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
B- je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
C- môže ohroziť vodiča jazdiaceho v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza
Vodič smie cúvať
A- na jednosmernej ceste, ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho
B- na železničnom priecestí, ak nie je v blízkosti vlak
C- v tuneli
Vodič nesmie zastaviť a stáť na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa
A- 20 m za označníkom zastávky
B- 10 m za označníkom zastávky
C- 5 m za označníkom zastávky, a tam, kde taká dopravná značka nieje, vo vzdialenosti kratšej ako 30m pred označníkom zastávky a 5 m za ním
Ak situácia za železničným priecestím nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde, vodič
A- smie zastaviť na železničnom priecestí na čas, ktorý nepresiahne 3 minúty
B- nesmie vchádzať na železničné priecestie
C- smie vojsť na železničné priecestie len, ak nie je vidieť prichádzať dráhové vozidlo
Vodičovi motorového vozidla je na diaľnici a na rýchlostnej ceste otáčanie a cúvanie
A- zakázané
B- dovolené
C- dovolené, tam, kde je stredný deliaci pás prerušený
Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zo smeru svojej jazdy
A- môže obmedziť protiidúcich vodičov
B- nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
C- je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný
A- zastaviť vozidlo len vtedy, ak pri dopravnej nehode boli zranené osoby
B- bezodkladne zastaviť vozidlo
C- bezodkladne zastaviť vozidlo len vtedy, ak ho o to požiadal iný účastník dopravnej nehody
Vodič po zastavení vozidla je povinný bezokladne vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak
A- zastavil vozidlo pred železničným priecestím, kde sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabespečovacieho zariadenia
B- pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným
C- vodič zastavil na parkovisku
V školskej zóne
A- nemožno stáť
B- možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov
C- možno stáť bez obmedzenia
Pokyny policajta
A- nie sú nadradené svetelným signálom
B- sú nadradené všeobecnej úprave cestnej premávky, dopravným značkám a svetelným signálom
C- nie sú nadradené všeobecnej úprave cestnej premávky, avšak sú nadradené dopravným značkám a svetelným signálom
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
A- dodatočne namontované svetelné zariadenia narúšajú výhľad z miesta spolujazdca
B- je poškodený alebo deformovaný podvozok, rám alebo karoséria
C- vozidlo nie je vybavené zariadením na spájanie vozidiel
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla
A- vodič je povinný po ukončení jazdy oznámiť to držiteľovi vozidla
B- považuje sa vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
C- smie sa takéto vozidlo, okrem diaľnice a rýchlostnej cesty, používať v cestnej premávke

Táto dopravná značka
A- zakazuje predchádzanie vozidiel idúcich v kolóne
B- upozorňuje na úsek cesty, kde sa vytvárajú kolóny vozidiel, najmä pri veľkej intenzite premávky v dlhých stúpaniach, na horských priechodoch a podobne
C- zakazuje súbežnú jazdu osobným motorovým vozidlám

Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou upozorňuje na
A- železničné priecestie vo vzdialenosti 80 m a na tvar kríženia cesty so železničnou dráhou
B- prekážku cestnej premávky
C- mimoúrovňové kríženie cesty so železnicou

Táto dopravná značka znamená
A- Zákaz vjazdu autobusov
B- Vjazd autobusom povolený
C- Jazdný pruh vyhradený pre autobusy

Táto dopravná značka znamená
A- Prikázaný smer obchádzania
B- Zmena smeru okruhu
C- Jednosmerná premávka

Táto dopravná značka vyznačuje
A- kde je na vozovke vybudovaný spomaľovací prah
B- miesto, na ktorom možno priečne prechádzať cez zvýšený električkový koľajový pás.
C- parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým čiastočným státim na chodníku a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku

Táto dopravná značka znamená
A- Zmena smeru jazdy
B- prikázaný smer jazdy
C- vyhradené jazdné pruhy

Táto dopravná značka znamená
A- odporúčané rýchlosti
B- Všeobecné najvyššie dovolené rýchlosti
C- Obmedzenie v jazdných pruhoch

Táto dodatková tabuľka umiestnená pod zákazovou značkou
A- obmedzuje platnosť značky na vozidlo, ktorého celková hmotnosť je menšia ako údaj uvedený na tabuľke
B- obmedzuje platnosť zákazu na vozidlo, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje údaj uvedený na tabuľke; pri jazdnej súprave rozhoduje súčet najväčších pripustných celkových hmotností vozidiel
C- vyznačuje najvyššie dovolené zaťaženie vozidla pripadajúce na dvojnápravu

Modré vozidlo prejde cez križovatku ako
A- prvé
B- druhé
C- posledné

Vodič červeného vozidla smie
A- na signál zelenej šípky pokračovať v jazde vpravo; pritom má prednosť pred zeleným vozidlom, ale musí dať prednosť chodcom prechádzajúcim vo voľnom smere
B- prejsť cez križovatku súčasne s vodičom modrého vozidla; pritom nesmie ohroziť vodiča zeleného vozidla idúceho vo voľnom smere a nesmie obmedziť chodcov
C- na signál zelenej doplnkovej šípky odbočiť vpravo; pritom musí dať prednosť v jazde vozidlám idúcim vo voľnom smere, ako aj prednosť chodcom prechádzajúcim vo voľnom smere

Ako posledné prejde cez križovatku
A- vaše vozidlo
B- modré vozidlo
C- zelené vozidlo

Ako prvé prejdú cez križovatku
A- vaše vozidlo súčasne s električkou prichádzajúcou sprava
B- vaše vozidlo súčasne s modrým vozidlom
C- obidve električky súčasne
© www.kvizmajster.sk