* Test na vytlačenie zo stránky www.kvizmajster.sk
* Vyberte tlačiť z menu, alebo stlačte tlačítko PrintScreen
Ďakujeme, že sa učíte s nami

Test na vodičský preukaz číslo 7


Nemotorovým vozidlom sa rozumie
A- prípojne vozidlo, vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily s výnimkou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím
B- vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily, električka a trolejbus
C- aj motorové vozidlo, ktorého pohotovostná hmotnosť nepresahuje 400 kg.
Neobmedzením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky
A- počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky neprekážal
B- nerozptyľovať pozornosť vodiča hlasitým hovorom, telefonovaním, pitím nápojov alebo inou obdobnou činnosťou
C- za žiadnych okolností nevyrušovať vodiča predchádzaného vozidla dávaním zvukového výstražného znamenia alebo svetelného výstražného znamenia
Na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajúci
A- z pravého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z ľavého jazdného pruhu
B- z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu
C- z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu smie ohroziť vodiča prechádzajúceho do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu
Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí
A- vpravo; vľavo sa smie jazdiť len vtedy, ak jazde vpravo bráni prekážka alebo ak je to bezpečnejšie s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu
B- vľavo; vpravo sa smie jazdiť len vtedy, ak jazde vľavo bráni prekážka
C- za každých okolností vľavo
Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu
A- zľava
B- sprava
C- po jednosmernej ceste
Vodič sa nesmie otáčať
A- na železničnom priecestí a vo vzdialenosti 200 m pred ním
B- na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti
C- na žiadnej križovatke
Vodič smie zastaviť a stáť na
A- moste
B- jednosmernej ceste vľavo aj vpravo
C- električkovom koľajovom páse
Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie na zastavenie vozidla za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu, vodič
A- nesmie vchádzať na železničné priecestie
B- smie vchádzať na železničné priecestie
C- je povinný vchádzať na železničné priecestie zvýšenou rýchlosťou
Na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla v obci vodič smie dávať
A- svetelné výstražné znamenie
B- zvukové výstražné znamenie
C- zvukové výstražné znamenie a svetelné výstražné znamenie
Ak dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom priecestí, vodič je povinný
A- odstrániť vozidlo zo železničnej trate; ak tak nemôže urobiť, musí bezodkladne vykonať také opatrenia, aby bol vodič koľajového vozidla pred nebezpečenstvom včas varovaný
B- oznámiť zastavenie vozidla príslušnému obvodnému úradu
C- použiť zariadenie proti neoprávnenému použitiu vozidla
Za motorovým vozidlom s prívesom sa
A- smie vliecť len jedno motorové vozidlo
B- smie vliecť len motocykel
C- nesmie vliecť iné motorové vozidlo
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so súčasne svietiacim červeným a žltým svetlom „POZOR!“ povinnosť
A- dbať na zvýšenú opatrnosť voči chodcom
B- pripraviť sa na jazdu
C- zastaviť vozidlo
Ak náklad na vozidle prečnieva do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený
A- žltou zástavkou s rozmermi najmenej 40x40 cm, za zníženej viditeľnosti vpredu aj vzadu žltou odrazkou
B- reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol
C- vždy žltými a čiernymi pruhmi
Činná plocha plášťa pneumatiky na osobnom automobile musí mať po celom obvode a celej šírke vrchného behúňa dezén s hĺbkou dezénových drážok
A- 1,5 mm na osobnom automobile,
B- 1,6 mm na osobnom automobile,
C- 1,7 mm na osobnom automobile.
Prívesy za osobné automobily
A- smú sa používať na prepravu osôb, rýchlosť jazdy však nesmie prekročiť 60 km/hod
B- sa nesmú používať na prepravu osôb
C- sa nesmú používať na prepravu osôb; to neplatí pre obytné prívesy za osobné automobily, ktoré sa môžu používať na prepravu osôb

Táto dopravná značka upozorňuje na
A- železničné priecestie bez závor
B- kríženie cesty s električkovým koľajovým pásom
C- križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená značkami

Táto dopravná značka
A- upozorňuje na miesto, kde nad cestou v malej výške preletúvajú lietadlá
B- označuje účelovú letiskovú komunikáciu
C- zakazuje vjazd motorovým aj nemotorovým vozidlám na letiskovú plochu

Táto dopravná značka znamená
A- Prednosť protiidúcich vozidiel
B- Prednosť pred protiidúcimi vozidlami
C- Obojsmerná premávka

Táto dopravná značka
A- prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty používať zimné pneumatiky
B- prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty použiť pri jazde protisklzové reťaze; reťaze sa musia použiť minimálne na dvoch kolesách hnacej nápravy
C- informuje vodičov o blízkosti opravovne pneumatík

Táto dopravná značka znamená
A- Podjazd alebo nadjazd
B- Diaľnica
C- Hlavná cesta

Táto dopravná značka znamená
A- Cesta III. triedy
B- Medzinárodná trasa
C- Cesta II. triedy

Táto dopravná značka znamená
A- Jazdný pruh pre pomalé vozidlá
B- Zastávkový pruh
C- Zvýšenie počtu jazdných pruhov

Táto zábrana vyznačuje
A- uzavretie časti šírky vozovky; šípky smerujú k voľnej časti cesty
B- uzávierku celej šírky vozovky
C- úsek cesty s jednosmernou premávkou

Modré vozidlo prejde cez križovatku ako
A- prvé
B- posledné
C- druhé

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
A- 1.červené, 2.modré, 3.zelené,
B- 1.zelené, 2.modré, 3.červené,
C- 1.modré, 2.zelené, 3.červené

Ako prvé prejde cez križovatku
A- červené vozidlo
B- vaše vozidlo
C- žlté vozidlo

V poradí druhé prejde cez križovatku
A- vaše vozidlo
B- žlté vozidlo
C- červené vozidlo
© www.kvizmajster.sk