Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:(zabudli ste?)
Ešte nemáte konto? Pridajte sa k nám!
Zoznam testov
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Skúšobný test na vodičský preukaz číslo 10 Naše testy sú upravené v súvislosti s novelou zákona platnou od 1.4.2020 
- Dátum poslednej aktualizácie testov: 6.11.2020
- Staré testy (do 1.4.2020) si stále môžete vyskúšať tu.

- Informácie o testoch autoškola: prečítať
- Na čo si dať pozor: prečítať
- Dopravné situácie: križovatky
Tieto Testy na Vodičák Vám prináša portál KvízMajster úplne zadarmo. Ak Vám naše testy pomohli pri učení v autoškole, prosím dajte o tom vedieť svojím spolužiakom, alebo umiestnite odkaz na ne zo svojich stránok. Najlepšie veci sú zadarmo.
* Toto je náhľad ako by približne vyzeral Váš skutočný test v autoškoleVytlačiť test
Test na vodičský preukaz číslo: 10

1. Prekážkou cestnej premávky sa rozumie
A- každé vozidlo, ktoré prepravuje náklad, ktorý presahuje celkovú dĺžku alebo šírku takéhoto vozidla
B- všetko, čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov,
C- pomaly pohybujúce sa vozidlo vykonávajúce údržbu alebo opravu cesty

2. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motoro¬vého vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
A- je toto vozidlo na všetkých nápravách vybavené pneumatikami na jazdu na snehu označené horským symbolom alebo pneumatikami s označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S“,
B- je toto vybavené na hnacej náprave pneumatikami na jazdu na snehu označené horským symbolom alebo pneumatikami s označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S“;
C- má uzatvorené havarijné poistenie.

3. Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť
A- pri otáčaní a cúvaní
B- vždy, ak je to potrebné na vykonanie ktoréhokoľvek jazdného úkonu
C- len pri zastavení a státí alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke cestnej premávky

4. Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu
A- je povinný vždy zastaviť vozidlo
B- nie je povinný mu dať prednosť v jazde
C- je povinný mu dať prednosť v jazde

5. Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac
A- 90 km.h-1; na diaľnici rýchlosťou najviac 120 km.h-1,
B- 90 km.h-1; na diaľnici rýchlosťou najviac 130 km.h-1,
C- 90 km.h-1; na diaľnici rýchlosťou najviac 100 km.h-1.

6. Vodič nesmie zastaviť a stáť
A- na železničnom priecestí a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 80 m pred nimi
B- na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi
C- kolmo na okraj cesty v obci

7. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
A- svieti prerušované biele svetlo
B- sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia
C- osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou cez stred tela

8. Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva
A- len pred začatím jazdného úkonu
B- počas celého jazdného úkonu
C- po začatí jazdného úkonu

9. Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak
A- je funkčný ukazovateľ rýchlosti vozidla
B- má účinné riadenie a brzdy
C- svietia svetlá vo vnútri vozidla

10. Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej
A- 60km/h
B- 80 km/h
C- 90 km/h

11. Pri preprave nákladu sa
A- môže prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla najviac o 10 %
B- nesmie prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla
C- môže prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla na účelových komunikáciách

12. Vodorovné značky sa členia na
A- pozdĺžne čiary, priečne čiary, plošné značky a symboly,
B- výstražné, regulačné a informačné,
C- dodatkové tabuľky a pruhové signály.

13. Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako
A- o 1 m, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený žltou zástavkou s rozmermi najmenej 20 x 20 cm; za zníženej viditeľnosti vpredu aj vzadu žltou odrazkou
B- o 40 cm, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45 stupňov nadol
C- o 50 cm, musí byť vždy označený červenou odrazkou

14. Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo
A- ktorého celková prípustná šírka vozidla presahuje 2200 mm
B- ktoré nebolo v lehote jedného mesiaca po jeho prvom prihlásení do evidencie podrobené emisnej kontrole
C- ktoré bolo pri kontrole originality vozidla, ak takejto kontrole podlieha, hodnotené výsledkom nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách

15. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla
A- možno s takýmto vozidlom jazdiť iba rýchlosťou neprevyšujúcou 60 km/h
B- považuje sa takéto vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
C- možno také vozidlo používať len na účelových komunikáciách


16. Táto dopravná značka informuje o
A- prednosti pred protiidúcimi vozidlami,
B- prednosti v jazde v najbližšej križovatke,
C- krížení cesty s lesnou alebo poľnou cestou.


17. Táto dopravná značka upozorňuje vopred na
A- podchod alebo nadchod
B- priechod pre chodcov
C- blízkosť školy


18. Táto dopravná značka zakazuje vodičovi
A- predchádzať motorové vozidlo vľavo; motocykel bez postranného vozika možno predchádzať
B- predchádzať motorové vozidlo vľavo aj vpravo
C- obchádzať akékoľvek vozidlo


19. Táto dopravná značka znamená;
A- Jazdné pruhy pred križovatkou
B- Nerovnosťvozovky
C- Prikázaný smer obchádzania vpravo a vľavo


20. Táto dopravná značka znamená:
A- Zákaz predchádzania
B- Prednosť pred protlidúcimi vozidlami
C- Prednosť protiidúcich vozidiel


21. Táto dopravná značka informuje o
A- smere jazdy po trvalo určenej náhradnej trase,
B- odbočení k diaľnici a podľa potreby aj o diaľkových cieľoch,
C- obchádzkovej trase.


22. Táto dopravná značka znamená:
A- Obytná zóna
B- Obec
C- Smerová tabuľa kmiestnemu cieľu


23. Táto dopravná značka
A- informuje o počte jazdných pruhov,
B- informuje o jednosmernej premávke,
C- označuje prikázaný smer jazdy.


24. Ako prvé prejde cez križovatku
A- červené vozidlo
B- modré vozidlo
C- zelené vozidlo


25. V poradí tretie prejde okolo prekážky
A- modré vozidlo
B- žlté vozidlo
C- zelené vozidlo


26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
A- 1. zelené, 2. modré, 3. vaševozidlo
B- 1. modré, 2. vaše vozidlo, 3. zelené
C- 1. modré, 2. zelené, 3. vaše vozidlo


27. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
A- druhé
B- prvé
C- posledné súčasne so žltým vozidlom