Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:(zabudli ste?)
Ešte nemáte konto? Pridajte sa k nám!
Zoznam testov
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Skúšobný test na vodičský preukaz číslo 10


Dátum poslednej aktualizácie testov: 19.1.2020
- Informácie o testoch autoškola: prečítať
- Na čo si dať pozor: prečítať
- Dopravné situácie: križovatky
- Dnes už bolo spustených 47 testov
Aktuálne Testy na vodičák, resp. Testy autoškola Vám prináša portál KvízMajster úplne zadarmo. Ak Vám naše testy pomohli pri učení, prosím dajte o tom vedieť svojím spolužiakom, alebo umiestnite odkaz na ne zo svojich stránok.
Veríme, že najlepšie veci sú zadarmo.
* Toto je náhľad ako by približne vyzeral Váš skutočný test v autoškoleVytlačiť test
Test na vodičský preukaz číslo: 10

Prekážkou cestnej premávky sa rozumie
A- každé vozidlo, ktoré prepravuje náklad, ktorý presahuje celkovú dĺžku alebo šírku takéhoto vozidla
B- všetko, čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov,
C- pomaly pohybujúce sa vozidlo vykonávajúce údržbu alebo opravu cesty
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
A- je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami
B- je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami
C- má uzatvorené havarijné poistenie
Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť
A- pri otáčaní a cúvaní
B- vždy, ak je to potrebné na vykonanie ktoréhokoľvek jazdného úkonu
C- len pri zastavení a státí alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke cestnej premávky
Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu
A- je povinný vždy zastaviť vozidlo
B- nie je povinný mu dať prednosť v jazde
C- je povinný mu dať prednosť v jazde
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac
A- 100 km/h, na medzinárodných trasách130 km/h
B- 90 km/h, na diaľnici a na rýchlostnej ceste smie jazdiť rýchlosťou najviac 130km/h
C- 80 km/h, na diaľnici a na rýchlostnej ceste smie jazdiť rýchlosťou najviac 120 km/h
Vodič nesmie zastaviť a stáť
A- na železničnom priecestí a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 80 m pred nimi
B- na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi
C- kolmo na okraj cesty v obci
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
A- svieti prerušované biele svetlo
B- sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia
C- osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou cez stred tela
Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva
A- len pred začatím jazdného úkonu
B- počas celého jazdného úkonu
C- po začatí jazdného úkonu
Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak
A- je funkčný ukazovateľ rýchlosti vozidla
B- má účinné riadenie a brzdy
C- svietia svetlá vo vnútri vozidla
Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej
A- 60km/h
B- 80 km/h
C- 90 km/h
Pri preprave nákladu sa
A- môže prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla najviac o 10 %
B- nesmie prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla
C- môže prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla na účelových komunikáciách
Prenosnou zvislou dopravnou značkou sa rozumie
A- značka umiestnená na červeno-bielom pruhovanom stĺpiku alebo na vozidle
B- značka umiestnená na zelenom stĺpiku
C- značka umiestnená ľubovoľným spôsobom 80 cm nad rovinou vozovky
Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako
A- o 1 m, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený žltou zástavkou s rozmermi najmenej 20 x 20 cm; za zníženej viditeľnosti vpredu aj vzadu žltou odrazkou
B- o 40 cm, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45 stupňov nadol
C- o 50 cm, musí byť vždy označený červenou odrazkou
Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo
A- ktorého celková prípustná šírka vozidla presahuje 2200 mm
B- ktoré nebolo v lehote jedného mesiaca po jeho prvom prihlásení do evidencie podrobené emisnej kontrole
C- ktoré bolo pri kontrole originality vozidla, ak takejto kontrole podlieha, hodnotené výsledkom nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla
A- možno s takýmto vozidlom jazdiť iba rýchlosťou neprevyšujúcou 60 km/h
B- považuje sa takéto vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
C- možno také vozidlo používať len na účelových komunikáciách

Táto dopravná značka upozorňuje na
A- úsek cesty, ktorej povrch je znečistený a za mokra klzký
B- úsek cesty, na ktorom sa nachádza ujazdený a zľadovatený sneh alebo na ktorom hrozí nebezpečenstvo poľadovice
C- povinnosť použiť pri jazde snehové reťaze

Táto dopravná značka upozorňuje vopred na
A- podchod alebo nadchod
B- priechod pre chodcov
C- blízkosť školy

Táto dopravná značka zakazuje vodičovi
A- predchádzať motorové vozidlo vľavo; motocykel bez postranného vozika možno predchádzať
B- predchádzať motorové vozidlo vľavo aj vpravo
C- obchádzať akékoľvek vozidlo

Táto dopravná značka znamená;
A- Jazdné pruhy pred križovatkou
B- Nerovnosťvozovky
C- Prikázaný smer obchádzania vpravo a vľavo

Táto dopravná značka znamená:
A- Zákaz predchádzania
B- Prednosť pred protlidúcimi vozidlami
C- Prednosť protiidúcich vozidiel

Táto dopravná značka informuje
A- o smere a dĺžke obchádzky
B- o smere a prípadne o vzdialenosti k časti obce
C- o názve najbližšej križovatky

Táto dopravná značka znamená:
A- Obytná zóna
B- Obec
C- Smerová tabuľa kmiestnemu cieľu

Táto dopravná značka vyznačuje
A- úsek, kde je zakázané zastavenie a státie
B- úsek, kde je dovolené zastavenie a státie vozidlám pravidelnej verejnej dopravy osôb
C- nebezpečný úsek cesty, na ktorom treba jazdiť so zvýšenou opatrnosťou

Ako prvé prejde cez križovatku
A- červené vozidlo
B- modré vozidlo
C- zelené vozidlo

V poradí tretie prejde okolo prekážky
A- modré vozidlo
B- žlté vozidlo
C- zelené vozidlo

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
A- 1. zelené, 2. modré, 3. vaševozidlo
B- 1. modré, 2. vaše vozidlo, 3. zelené
C- 1. modré, 2. zelené, 3. vaše vozidlo

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
A- druhé
B- prvé
C- posledné súčasne so žltým vozidlom