Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:(zabudli ste?)
Ešte nemáte konto? Pridajte sa k nám!
Zoznam testov
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Skúšobný test na vodičský preukaz číslo 11 Naše testy sú upravené v súvislosti s novelou zákona platnou od 1.4.2020 
- Dátum poslednej aktualizácie testov: 6.11.2020
- Staré testy (do 1.4.2020) si stále môžete vyskúšať tu.

- Informácie o testoch autoškola: prečítať
- Na čo si dať pozor: prečítať
- Dopravné situácie: križovatky
Tieto Testy na Vodičák Vám prináša portál KvízMajster úplne zadarmo. Ak Vám naše testy pomohli pri učení v autoškole, prosím dajte o tom vedieť svojím spolužiakom, alebo umiestnite odkaz na ne zo svojich stránok. Najlepšie veci sú zadarmo.
* Toto je náhľad ako by približne vyzeral Váš skutočný test v autoškoleVytlačiť test
Test na vodičský preukaz číslo: 11

1. Hranicou križovatky sa rozumie
A- kolmica na os vozovky vedená stredom priechodu pre chodcov,
B- kolmica na os vozovky vo vzdialenosti desať metrov od miesta, kde sa pred križovatku začína zakrivenie vozovky,
C- miesto, ktoré tvorí kolmica na os vozovky v mieste, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky.

2. Zastavením vozidla sa rozumie
A- každé prerušenie jazdy,
B- prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča,
C- uvedenie motorového vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb, najviac však na tri minúty.

3. Vodič je povinný
A- prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám za zníženej viditeľností,
B- zabezpečiť vozidlo a prepravované veci proti odcudzeniu prostriedkami montovanými do vozidla jeho výrobcom, ak sa vzdiali od vozidla na dobu, ktorá presiahne 30 minút,
C- zabezpečiť vozidlo a prepravované veci proti odcudzeniu prostriedkami montovanými do vozidla jeho výrobcom, ak sa vzdiali od vozidla mimo jeho dohľad.

4. Vodič motocykla je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak
A- okuliarmi a ochranným štítom za každých okolností,
B- okuliarmi len pri snežení alebo v daždi,
C- najmä okuliarmi alebo ochranným štítom, ak sa tým nezníži bezpečnosť jazdy, najmä v hmle, pri snežení alebo v daždi.

5. Za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse, je vodič iného vozidla povinný
A- zastaviť vozidlo; ak je na zastávke viac vozidiel, vodič je povinný zastaviť vozidlo za posledným z nich,
B- zastaviť len vtedy, ak autobus, prípadne trolejbus zastaví pri okraji vozovky,
C- zastaviť len na pokyn vodiča takého vozidla.

6. Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg, smie jazdiť rýchlosťou najviac
A- 90 km.h-1; na diaľnici rýchlosťou najviac 130 km.h-1,
B- 90 km/h-1; na diaľnici rýchlosťou najviac 120 km.h-1,
C- 90 km.h-1; na diaľnici rýchlosťou najviac 100 km.h-1.

7. Pred vjazdom na cestu alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič nesmie
A- zastaviť a stáť,
B- stáť, ale môže zastaviť, ak ide o zastavenie, ktoré nepresiahne päť minút,
C- zastaviť a stáť; to neplatí, ak ide o zastavenie a státie, ktoré nepresiahne tri minúty.

8. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak za zníženej viditeľnosti
A- osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie kývaním ruky s bielym svetlom cez stred tela,
B- svieti prerušované biele svetlo,
C- osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu.

9. Pred vjazdom do priebežných jazdných pruhov na diaľnici vodič
A- je povinný použiť pripájací jazdný pruh; tam, kde pripájací jazdný pruh nie je, vodič musí dať prednosť v jazde vozidlám idúcim v priebežných jazdných pruhoch,
B- je povinný použiť pripájací jazdný pruh; tam, kde pripájací jazdný pruh nie je, vodič má prednosť vjazde pred vozidlami idúcimi v priebežných jazdných pruhoch,
C- osobného motorového vozidla nie je povinný použiť existujúci pripájací jazdný pruh.

10. Ak ten kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť
A- len za zníženej viditeľnosti,
B- a oznámiť to policajtovi,
C- len vtedy, ak prekážku spôsobil na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste.

11. Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak
A- sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení,
B- ku škodovej udalosti došlo na diaľnici alebo rýchlostnej ceste,
C- v niektorom zo zúčastnených vozidiel došlo k poškodeniu prepravovaných vecí.

12. Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení,
A- smie používať pravú stranu chodníka, pričom nesmie ohroziť ani obmedziť ostatné osoby používajúce chodník,
B- smie používať chodník v celej šírke,
C- smie používať ľavú stranu chodníka, pričom smie obmedziť ostatné osoby používajúce chodník.

13. Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po
A- pravej strane
B- ľavej strane
C- ľavej strene a najviac jeden meter od vozidla

14. Povinnou výbavou vozidla kategórie M1 a N1 je
A- zariadenie na bezdemontážnu opravu prevádzkovej brzdy
B- kľúč na matice alebo skrutky kolies
C- ťažná tyč určená na vlečenie vozidiel

15. Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré
A- je dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou,
B- nemá aspoň kolesá prednej nápravy vybavené účinnými krytmi (blatníkmi, podbehmi),
C- má dodatočne namontované schválené svetelné zariadenia narúšajúce výhľad z miesta spolujazdca.


16. Táto dopravná značka znamená:
A- Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel,
B- Vjazd osobným automobilom a motocyklom povolený,
C- Zákaz vjazdu osobných automobilov a motocyklov.


17. Táto dopravná značka informuje o
A- prednosti v jazde v najbližšej križovatke,
B- prednosti pred protiidúcimi vozidlami,
C- krížení cesty s lesnou alebo poľnou cestou.


18. Táto dopravná značka:
A- prikazuje vodičovi zastaviť vozidlo,
B- ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde,
C- upozorňuje vodiča, že na najbližšej križovatke má prednosť v jazde.


19. Táto dopravná značka
A- upozorňuje na križovatku tvaru "T",
B- označuje zvýšenie počtu jazdných pruhov,
C- prikazuje jazdu smerom, ktorým šípky ukazujú.


20. Táto dopravná značka znamená:
A- Zákaz vstupu chodcov,
B- Cestička pre chodcov; značka prikazuje chodcom použiť takto označený pruh alebo cestíčku,
C- Priechod pre chodcov; značka upozorňuje na nebezpečenstvo pohybu chodcov na vozovke.


21. Táto dopravná značka znamená:
A- Smerová návesť,
B- Odbočenie k diaľnici,
C- Názov obce.


22. Táto dopravná značka
A- informuje o počte jazdných pruhov,
B- informuje o jednosmernej premávke,
C- označuje prikázaný smer jazdy.


23. Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
A- vedenom osobou sluchovo postihnutou,
B- vedenom vodičom začiatočníkom,
C- prepravujúcom nebezpečné veci.


24. V poradí druhé prejde cez križovatku
A- zelené vozidlo
B- červené vozidlo
C- modré vozidlo


25. Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to "Stoj" pre
A- vodiča žltého vozidla,
B- vodiča zeleného vozidla,
C- chodcov prechádzajúcich za chrbtom policajta.


26. Ako prvé prejde cez križovatku
A- modré vozidlo.
B- zelené vozidlo,
C- vaše vozidlo.


27. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
A- tretie,
B- druhé,
C- prvé.