Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:(zabudli ste?)
Ešte nemáte konto? Pridajte sa k nám!
Zoznam testov
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Skúšobný test na vodičský preukaz číslo 16 Naše testy sú upravené v súvislosti s novelou zákona platnou od 1.4.2020 
- Dátum poslednej aktualizácie testov: 6.11.2020
- Staré testy (do 1.4.2020) si stále môžete vyskúšať tu.

- Informácie o testoch autoškola: prečítať
- Na čo si dať pozor: prečítať
- Dopravné situácie: križovatky
Tieto Testy na Vodičák Vám prináša portál KvízMajster úplne zadarmo. Ak Vám naše testy pomohli pri učení v autoškole, prosím dajte o tom vedieť svojím spolužiakom, alebo umiestnite odkaz na ne zo svojich stránok. Najlepšie veci sú zadarmo.
* Toto je náhľad ako by približne vyzeral Váš skutočný test v autoškoleVytlačiť test
Test na vodičský preukaz číslo: 16

1. Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj
A- pohonič záprahového vozidla a osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 150 cm,
B- vodič každého nemotorového vozidla, ktoré sa pohybuje rýchlosťou menšou ako 30 km/h,
C- osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm.

2. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motoro¬vého vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
A- má uzatvorené havarijné poistenie,
B- je toto vybavené na hnacej náprave pneumatikami na jazdu na snehu označené horským symbolom alebo pneumatikami s označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S“;
C- je toto vozidlo na všetkých nápravách vybavené pneumatikami na jazdu na snehu označené horským symbolom alebo pneumatikami s označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S“.

3. Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný,
A- má prednosť v jazde vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu,
B- vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi v pravom jazdnom pruhu; to neplatí pri súbežnej jazde, kedy vodič idúci v pravom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla v ľavom jazdnom pruhu zaradenie sa do kolóny idúcich vozidiel, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy vpravo,
C- má prednosť v jazde vozidlo idúce vyššou rýchlosťou.

4. Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy,
A- môže ohroziť vodičov jazdiacich za ním len v malom rozsahu,
B- nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy,
C- je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.

5. Vodič sa nesmie otáčať a cúvať
A- na parkovisku,
B- v obytnej zóne,
C- na križovatke s riadenou premávkou; otáčať sa smie, ak to dovoľuje dopravná značka alebo dopravné zariadenie.

6. Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej
A- 3 m,
B- 2,5 m,
C- 2 m.

7. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
A- osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie na zastavenie vozidla krúžením červenou alebo žltou zastávkou,
B- osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie vodorovným kývaním ruky s červenou alebo žltou zástavkou,
C- svieti prerušované biele svetlo.

8. Znamenie o zmene smeru jazdy dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým
A- nezačal meniť smer jazdy,
B- nezačal vybočovať zo smeru jazdy,
C- mení smer jazdy, vybočuje z neho alebo kým vozidlo nezaujme miesto v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza.

9. Motocykel bez postranného vozíka
A- sa môže vliecť,
B- sa nesmie vliecť,
C- sa môže vliecť bez prepravovaných osôb.

10. Ak motorové vozidlo povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom počas núdzového státia na diaľnici stojí na krajnici alebo na vozovke, vodič je povinný trojuholník
A- umiestniť vo vzdialenosti najmenej 50 m za vozidlom,
B- umiestniť vo vzdialenosti najmenej 100 m za vozidlom,
C- umiestniť vo vzdialenosti 100 m za vozidlom len za zníženej viditeľnosti.

11. V motorovom vozidle alebo jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby
A- len do prípustnej užitočnej hmotnosti, pričom počet prepravovaných osôb starších ako 21 rokov nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii,
B- len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii,
C- staršie ako 15 rokov.

12. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
A- vypnúť motor,
B- oznámiť zastavenie vozidla príslušnému obvodnému úradu,
C- vypnúť stretávacie svetlomety.

13. Cyklisti smú jazdiť
A- najviac dvaja vedľa seba,
B- bez držania riadidiel, ak v blízkosti nie sú motorové vozidlá,
C- len jednotlivo za sebou.

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
A- ťažná tyč s minimálnou dĺžkou 6 m určená na vlečenie vozidiel,
B- ťažné lano; to platí aj pre jednostopové motorové vozidlá,
C- príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo rovnajúcou sa hmotnosti zdvíhanej časti vozidla z najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla pri zdvíhaní tejto časti spôsobom určeným výrobcom na použitie zdviháka

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
A- je na zadnom skle použitá schválená fólia,
B- mazivo používané vo vozidle nie je schválené výrobcom,
C- zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla.


16. Táto dopravná značka
A- upozorňuje, že na rozdiel od doterajšieho úseku je cestná premávka vedená v oboch smeroch,
B- upozorňuje na úsek cesty, kde je premávka riadená striedavo,
C- upozorňuje na miesto, kde má vodič prednosť pred protiidúcimi vozidlami.


17. Táto dopravná značka:
A- ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde,
B- prikazuje vodičovi zastaviť vozidlo,
C- upozorňuje vodiča, že na najbližšej križovatke má prednosť v jazde.


18. Táto dopravná značka znamená:
A- Zákaz vjazdu nemotorových vozidiel,
B- Zúžená vozovka,
C- Zákaz vjazdu všetkých vozidiel.


19. Táto dopravná značka informuje o
A- prednosti v jazde v najbližšej križovatke,
B- prednosti pred protiidúcimi vozidlami,
C- krížení cesty s lesnou alebo poľnou cestou.


20. Táto dopravná značka znamená:
A- Smerová návesť,
B- Názov obce,
C- Odbočenie k diaľnici.


21. Táto dopravná značka informuje o
A- rýchlostnej ceste,
B- odbočení k turistickým cieľom,
C- smere jazdy k vyznačeným cieľom.


22. Táto dopravná značka
A- informuje o jednosmernej premávke,
B- informuje o počte jazdných pruhov,
C- označuje prikázaný smer jazdy.


23. Táto dopravná značka informuje o
A- obmedzení v jazdnom pruhu,
B- čiastočnej alebo úplnej uzávierke cesty a podľa potreby o obchádzkovej trase,
C- odbočení k najbližším obciam.


24. Ako druhé vojde do križovatky
A- modré vozidlo
B- zelené vozidlo
C- červené vozidlo


25. Ako posledné prejde cez križovatku
A- žlté vozidlo
B- zelené vozidlo
C- modré vozidlo


26. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
A- prvé,
B- posledné,
C- druhé.


27. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
A- 1. vaše vozidlo, 2, červené, 3. zelené, 4. modré,
B- 1. červené, 2. vaše vozidlo, 3. zelené, 4. modré,
C- 1. vaše vozidlo, 2. červené, 3. modré, 4. zelené.