Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:(zabudli ste?)
Ešte nemáte konto? Pridajte sa k nám!
Zoznam testov
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Skúšobný test na vodičský preukaz číslo 18 Naše testy sú upravené v súvislosti s novelou zákona platnou od 1.4.2020 
- Dátum poslednej aktualizácie testov: 21.8.2020
- Staré testy (do 1.4.2020) si stále môžete vyskúšať tu.

- Informácie o testoch autoškola: prečítať
- Na čo si dať pozor: prečítať
- Dopravné situácie: križovatky
Tieto Testy na Vodičák Vám prináša portál KvízMajster úplne zadarmo. Ak Vám naše testy pomohli pri učení v autoškole, prosím dajte o tom vedieť svojím spolužiakom, alebo umiestnite odkaz na ne zo svojich stránok. Najlepšie veci sú zadarmo.
* Toto je náhľad ako by približne vyzeral Váš skutočný test v autoškoleVytlačiť test
Test na vodičský preukaz číslo: 18

1. Križovatkou sa rozumie
A- miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú,
B- mimoúrovňové kríženie cesty so železnicou,
C- miesto, v ktorom cesta mení smer.

2. Zastavením vozidla sa rozumie
A- každé prerušenie jazdy,
B- uvedenie motorového vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb,
C- prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča.

3. Vodič je povinný
A- dať prednosť v jazde cyklistovi jazdiacemu po priechode pre cyklistov, len ak je takýto priechod vybavený svetelným signalizačným zariadením,
B- dať prednosť v jazde cyklistovi jazdiacemu po priechode pre cyklistov,
C- prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám,

4. Vozidlá môžu ísť súbežne vedľa seba,
A- len ak jazdia po diaľnici a po ceste pre motorové vozidlá,
B- len ak jazdia po diaľnici a po rýchlostnej ceste,
C- ak je na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy taká hustá premávka, že sa utvoria súvislé prúdy vozidiel, v ktorých vodič motorového vozidla môže jazdiť len takou rýchlosťou, ktorá závisí od rýchlosti vozidiel idúcich pred ním.

5. Vodič v úseku zastávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb
A- je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť,
B- je povinný zastaviť vozidlo,
C- je povinný zapnúť zariadenie umožňujúce výstražnú funkciu smerových svietidiel.

6. Ak sa vodiči protiidúcich vozidiel nemôžu bezpečne vyhnúť, prednosť v jazde je povinný dať ten vodič,
A- na ktorého strane jazdy je prekážka alebo zúžená vozovka,
B- na ktorého strane nie je zúžená vozovka,
C- ktorý prichádza k prekážke nižšou rýchlosťou.

7. Vodič pri vchádzaní na cestu z obytnej zóny alebo pešej zóny
A- nie je povinný dať prednosť v jazde vozidlu idúcemu po ceste,
B- je povinný dať prednosť v jazde vozidlu idúcemu po ceste,
C- je povinný dať prednosť v jazde len vozidlu idúcemu po ceste zľava.

8. Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len
A- v čase od 00.00 hod. do 04.00 hod.
B- po pravej krajnici,
C- v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti cestnej premávky, ak majú na sebe reflexný bezpečnostný odev.

9. Účastník dopravnej nehody je povinný
A- zotrvať na mieste dopravnej nehody, to neplatí, ak preukázal svoju totožnosť ostatným účastníkom dopravnej nehody,
B- zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,
C- zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu odťahovej služby.

10. Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod určený pre chodcov,
A- majú prednosť pred vozidlami s právom prednostnej jazdy,
B- nesmú fajčiť,
C- musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách.

11. Dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnený
A- chodec idúci po pravej krajnici,
B- pracovník obvodného úradu,
C- osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia.

12. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motoro¬vého vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
A- má uzatvorené havarijné poistenie,
B- je toto vybavené na hnacej náprave pneumatikami na jazdu na snehu označené horským symbolom alebo pneumatikami s označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S“;
C- je toto vozidlo na všetkých nápravách vybavené pneumatikami na jazdu na snehu označené horským symbolom alebo pneumatikami s označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S“.

13. Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to
A- zastaviť vozidlo,
B- spomaliť jazdu,
C- zrýchliť jazdu.

14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
A- niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo,
B- najvyšší bod činnej svietiacej plochy brzdových svetiel je nižšie ako 1500 mm nad rovinou vozovky,
C- nie je vybavené zariadením na spájanie vozidiel.

15. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú
A- najmenej desaťlitrová zásoba pohonných hmôt a najmenej dvojlitrová zásoba chladiacej kvapaliny v osobitných nádobách; to neplatí pre jednostopové motorové vozidlá,
B- matice a skrutky na výrobcom predpísaný rozmer kolesa,
C- homologizovaný prenosný výstražný trojuholník,


16. Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou upozorňuje na
A- priebeh úseku s jednosmernou premávkou,
B- viac zákrut nasledujúcich bezprostredne za sebou vo vyznačenom smere, ktorých bezpečný prejazd si vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy,
C- nebezpečné stúpanie vo vyznačenej dĺžke úseku.


17. Táto dopravná značka znamená:
A- Zákaz státia vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu; pritom je rozhodujúca okamžitá šírka vrátane nákladu,
B- Zákaz vjazdu vozidiel užších ako 2,5 m,
C- Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu; pritom je rozhodujúca okamžitá šírka vrátane nákladu.


18. Táto dopravná značka znamená:
A- Zákaz otáčania,
B- Koniec zákazu otáčania,
C- Prikázaný smer jazdy.


19. Táto dopravná značka
A- označuje oddelenú komunikáciu určenú pre chodcov a cyklistov a vyznačuje, ktorý pruh je určený pre chodcov a ktorý pruh je určený pre cyklistov; cyklistom a chodcom prikazuje použiť časť pre nich určenú,
B- označuje priechod pre chodcov a cyklistov, značka informuje o spoločnom priechode pre chodcov a cyklistov,
C- označuje koniec oddelenej komunikácie určenej pre chodcov a cyklistov.


20. Táto dopravná značka znamená:
A- Koniec parkoviska,
B- Koniec cesty pre motorové vozidlá,
C- Koniec vyhradeného jazdného pruhu.


21. Táto dopravná značka informuje o
A- čiastočnej alebo úplnej uzávierke cesty a podľa potreby o obchádzkovej trase,
B- obmedzení v jazdnom pruhu,
C- odbočení k najbližším obciam.


22. Táto dopravná značka znamená:
A- Zákaz státia,
B- Parkovacie miesta s pozdĺžnym státím,
C- Zastávka autobusov alebo trolejbusov.


23. Táto dopravná značka informuje o
A- diaľnici,
B- vzdialenostiach k vyznačeným diaľkovým cieľom,
C- smere jazdy k vyznačeným cieľom.


24. Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako
A- tretie,
B- druhé,
C- prvé.


25. V poradí druhé prejde cez križovatku
A- zelené vozidlo,
B- modré vozidlo,
C- červené vozidlo.


26. Ako posledné prejde cez križovatku
A- červené vozidlo,
B- vaše vozidlo,
C- zelené vozidlo.


27. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
A- 1. červené, 2, vaše vozidlo, 3. žlté, 4. zelené,
B- 1. vaše vozidlo, 2. červené, 3. žlté, 4. zelené,
C- 1. žlté, 2. zelené, 3. červené, 4. vaše vozidlo.