Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:(zabudli ste?)
Ešte nemáte konto? Pridajte sa k nám!
Zoznam testov
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Skúšobný test na vodičský preukaz číslo 20


Dátum poslednej aktualizácie testov: 19.1.2020
- Informácie o testoch autoškola: prečítať
- Na čo si dať pozor: prečítať
- Dopravné situácie: križovatky
- Dnes už bolo spustených 47 testov
Aktuálne Testy na vodičák, resp. Testy autoškola Vám prináša portál KvízMajster úplne zadarmo. Ak Vám naše testy pomohli pri učení, prosím dajte o tom vedieť svojím spolužiakom, alebo umiestnite odkaz na ne zo svojich stránok.
Veríme, že najlepšie veci sú zadarmo.
* Toto je náhľad ako by približne vyzeral Váš skutočný test v autoškoleVytlačiť test
Test na vodičský preukaz číslo: 20

Krajnicou sa rozumie
A- časť cesty vyhradená na premávku vozidiel s najvyššou celkovou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg
B- miesto mimo cesty, na ktoré smie vojsť len vodič nemotorového vozidla
C- časť cesty od kraja vozovky po kraj cesty
Vodičom sa rozumie
A- osoba, ktorá vedie vozidlo
B- osoba, ktorá najmä vedie motorové alebo nemotorové vozidlo, tlačí motocykel, pohybuje sa na lyžiach alebo kolieskových korčuliach, ťahá alebo tlačí sánky
C- len osoba, ktorá vedie motorové vozidlo
Vodič
A- smie viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v organizme, ak to dovoľuje situácia v cestnej premávke, najmä v nočnej dobe
B- môže viesť vozidlo najviac 30 minút po požití alkoholu
C- nesmie viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme
Na električkový koľajový pás v úrovni vozovky sa smie vojsť
A- len pri obchádzaní a predchádzaní
B- len pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, vchádzaní na cestu, alebo ak to dovoľuje dopravná značka alebo ak to vyžadujú mimoriadne okolnosti
C- za každých okolností
Vodič nesmie predchádzať, ak
A- by sa nemohol bezpečne zaradiť pred vozidlo alebo pred vozidlá, ktoré chce predísť
B- pred ním jazdí zvláštne motorové vozidlo
C- na to v obci neupozornil vodiča predchádzaného vozidla zvukovým výstražným znamením
Vodič vždy pri zmene smeru jazdy alebo pri vybočovaní z neho je povinný
A- dávať znamenie o zmene smeru jazdy
B- použiť osobitné zariadenie umožňujúce výstražnú funkciu smerových svietidiel
C- zaradiť druhý prevodový stupeň
Vodič nesmie pri cúvaní
A- za zníženej viditeľnosti rozsvietiť stretávacie svetlomety
B- ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky
C- obmedziť vodičov motorových vozidiel
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
A- opustiť tunel a dopravnú nehodu oznámiť najbližšiemu príslušníkovi obecnej polície
B- zariadiť odtiahnutie vozidla z tunela
C- oznámiť telefonicky alebo iným vhodný spôsobom zastavenie vozidla osobe vykonávajúcej dohľad nad prevádzkou tunela
Pred želeničným priecestím je vodič povinný
A- dať zvukové výstražné znamenie na upozornenie osoby pribratej na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia
B- počínať si mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie
C- vždy zastaviť vozidlo
Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené
A- stretávacie svetlomety, alebo im na roveň postavené osvetlenie,
B- diaľkové svetlomety
C- svetlá vo vnútri vozidla
Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevenený, aby
A- nezakrýval svetlomety a svietidlá vozidla, odrazové sklá, tabuľku s evidenčným číslom a vyznačenie najvyššej povolenej rýchlosti
B- nezakrýval svetlomety a svietidlá vozidla a tabuľku s evidenčným číslom; to neplatí pri jazde na diaľnici a rýchlostnej ceste
C- nezakrýval názov a sídlo držiteľa vozidla uvedeného na vozdila
Dopravná nehoda je
A- každá udalosť, pri ktorej dôjde k poškodeniu vozidla ľubovoľným spôsobom
B- udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej sa usmrtí alebo zraní osoba, poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie, uniknú nebezpečné veci alebo vznikne škoda prevyšujúca jeden a pol násobok väčšej škody podľa Trestného zákona
C- udalosť v cestnej premávke, pri ktorej dôjde k stretu aspoň dvoch vozidiel
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená
A- priečnymi žltými a čiernymi pruhmi so šírkou najmenej 10 cm
B- priečnymi červenými a bielymi pruhmi so šírkou 7,5 cm
C- šikmými červenými pruhmi
Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré
A- nemá tabuľku s evidenčným číslom čitateľnú zo vzdialenosti 50m
B- nemá identifikačné číslo vozidla VIN zhodné s identifikačným číslom vozidla VIN uvedeným v osvedčení o evidencii alebo technickom osvedčení vozidla, ak bolo také číslo vozidlu pridelené
C- nie je vybavené zariadením na spájanie vozidiel
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
A- homologizovaný prenosný výstražný trojuholník
B- červená zástavka s rozmermi najmenej 30 x 30 cm
C- výstražný trojuholník ľubovoľného typu

Táto dopravná značka upozorňuje na
A- sklon vozovky vpravo
B- železničné priecestie vo vzdialenosti 140 m
C- železničné priecestie vo vzdialenosti 80 m

Táto dopravná značka znamená
A- zákaz vjazdu nemotorových vozidile
B- zákaz vjazdu záprahových vozidiel
C- cesta pre záprahové vozidlá

Táto dopravná značka
A- umožňuje státie v párnych dňoch
B- zakazuje zastavenie za značkou v nepárnych dňoch v mesiaci
C- zakazuje státie v párnych kalendárnych dňoch v mesiaci

Táto dopravná značka znamená
A- nebezpečenstvo šmyku
B- zvýšená krajnica
C- parkovisko - parkovacie miesta s pozdĺžným čiastočným státím na chodníku

Táto dopravná značka
A- je návesťou pred obchádzkou
B- informuje o názve najbližšej obce a o vzdialenosti k nej
C- informuje o smere k vyznačeným cieľom z najbližšieho kruhového objazdu, prípadne aj o vzdialenosti k nemu

Táto dopravná značka znamená
A- smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky
B- iné nebezpečenstvo
C- prikázaný smer jazdy

Táto dodatková tabuľka vyznačuje
A- skutočný tvar križovatky a aj hlavnú aj vedľajšiu cestu
B- tvar križovatky ciest nerozlíšených dopravnými značkami
C- tvar kríženia cesty so železnicou

Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
A- vybavenom zvláštnymi výstražnými znameniami
B- s právom prednostnej jazdy
C- vedenom vodičom začiatočníkom

Červené vozidlo prejde cez križovatku ako
A- posledné
B- druhé
C- prvé

Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí
A- 1. modré, 2. zelené, 3. červené, 4. žlté
B- 1. modré, 2. červené, 3. žlté, 4. zelené
C- 1. červené, 2. modré, 3. žlté, 4. zelené

Ako prvé prejde cez križovatku
A- modré vozidlo
B- vaše vozidlo
C- červené vozidlo

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
A- tretie
B- prvé súčasne s modrým vozidlom
C- štvrté súčasne so zeleným vozidlom