Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:(zabudli ste?)
Ešte nemáte konto? Pridajte sa k nám!
Zoznam testov
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Skúšobný test na vodičský preukaz číslo 25


Dátum poslednej aktualizácie testov: 19.1.2020
- Informácie o testoch autoškola: prečítať
- Na čo si dať pozor: prečítať
- Dopravné situácie: križovatky
- Dnes už bolo spustených 772 testov
Aktuálne Testy na vodičák, resp. Testy autoškola Vám prináša portál KvízMajster úplne zadarmo. Ak Vám naše testy pomohli pri učení, prosím dajte o tom vedieť svojím spolužiakom, alebo umiestnite odkaz na ne zo svojich stránok.
Veríme, že najlepšie veci sú zadarmo.
* Toto je náhľad ako by približne vyzeral Váš skutočný test v autoškoleVytlačiť test
Test na vodičský preukaz číslo: 25

Krajnicou sa rozumie
A- časť cesty od kraja vozovky po kraj cesty,
B- časť cesty určená predovšetkým na premávku motorových vozidiel,
C- časť cesty, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom.
Hranicou križovatky sa rozumie
A- kolmica na os vozovky vedená stredom priechodu pre chodcov,
B- kolmica na os vozovky vo vzdialenosti desať metrov od miesta, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky,
C- miesto vyznačené príslušnou vodorovnou dopravnou značkou; kde takáto vodorovná dopravná značka nie je, hranicu križovatky tvorí kolmica na os vozovky v mieste, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky.
Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú
A- povinní dávať zvukové výstražné znamenia počas jazdy cez takýto priechod v obci,
B- takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo; to neplatí pre vodiča električky,
C- takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy, len ak cez priechod prechádzajú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo staré osoby.
Na ceste s troma jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajúci
A- z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu,
B- z pravého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z ľavého jazdného pruhu,
C- z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu smie ohroziť vodiča prechádzajúceho do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu.
Pozdĺž električky sa jazdí
A- vľavo, ak nie je dopravnou značkou povolená jazda vpravo
B- za každých okolností vľavo
C- vpravo, ak nie je dopravnou značkou povolená jazda vľavo
Vodič motocykla smie jazdiť rýchlosťou najviac
A- 90 km/h, na diaľnici a na rýchlostnej ceste 130 km/h
B- 110 km/h
C- 80 km/h, na diaľnici a na rýchlostnej ceste 120 km/h
Vodič sa nesmie otáčať
A- na ceste 1. triedy,
B- na žiadnej križovatke,
C- na jednosmernej ceste.
Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo
A- akúkoľvek vodorovnú dopravnú značku,
B- vodorovnú dopravnú značku vyznačujúcu spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovatku alebo vyjadrujúcu doplňujúci údaj nápisom alebo svetelné signály,
C- stĺp elektrického osvetlenia.
Ak svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný
A- 80 m pred železničným priecestím jazdiť rýchlosťou najviac 60 km/h
B- zastaviť vozidlo pred železničným priecestím,
C- 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/h
Ak vozidlo nie je vybavené smerovými svietidlami alebo ak majú poruchu, dáva sa znamenie o zmene smeru jazdy
A- upažením; rukou ohnutou v lakti hore sa dáva znamenie o zmene smeru jazdy na opačnú stranu,
B- predpažením; zapažením sa dáva znamenie o zmene smeru jazdy na opačnú stranu,
C- mimo obce svetelným výstražným znamením a v obci zvukovým výstražným znamením počas celého jazdného úkonu.
Vodič
A- môže dovoliť, aby sa prekročil povolený počet prepravovaných osôb, ak s tým vopred vyslovili súhlas všetky prepravované osoby,
B- nesmie dovoliť, aby sa prekročil povolený počet prepravovaných osôb,
C- môže dovoliť, aby sa prekročil povolený počet prepravovaných osôb, najviac však o 20 %.
Vedúci organizovaného útvaru školskej mládeže alebo organizovanej skupiny detí, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, alebo sprievodca osôb so zdravotným postihnutím pri prechádzaní cez vozovku
A- je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla,
B- je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla len ak je starší ako 25 rokov,
C- je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla v obci v čase od 7.00 hod. do 15,00 hod.
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená
A- priečnymi červenými a bielymi pruhmi so šírkou 7,5 cm,
B- priečnymi žltými a čiernymi pruhmi so šírkou najmenej 10 cm,
C- šikmými červenými pruhmi.
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
A- najmenej desaťlitrová zásoba pohonných hmôt v osobitnej nádobe,
B- ťažná tyč s dĺžkou najmenej 3 m, určená na vlečenie vozidiel,
C- príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo rovnajúcou sa hmotnosti zdvíhanej časti vozidla z najväčšej prípustnej celkovej
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,
A- musí to vodič po skončení jazdy oznámiť držiteľovi vozidla,
B- považuje sa vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
C- smie sa takéto vozidlo, okrem diaľnice a rýchlostnej cesty, používať v cestnej premávke.

Táto dopravná značka upozorňuje na
A- miesto, kde sa nachádza skládka posypového materiálu,
B- prácu na ceste, prípadne jej súčastiach, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť cestnej premávky,
C- zákaz práce na ceste.

Táto dopravná značka znamená:
A- križovatka, na ktorej platí zákaz odbočovania vpravo,
B- križovatka s vedľajšou cestou,
C- kríženie cesty sprava s lesnou alebo poľnou cestou.

Táto dopravná značka znamená:
A- Vjazd motorových vozidiel s prívesmi povolený,
B- Zákaz parkovania prívesov,
C- Zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi.

Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje
A- vedľajšiu cestu, vyznačuje skutočný tvar križovatky a aj hlavnú a vedľajšiu cestu,
B- miesto kríženia cesty s diaľnicou,
C- prikázaný smer jazdy cez križovatku.

Táto dopravná značka znamená:
A- Tunel,
B- Vyjazdené koľaje,
C- Spomaľovací prah.

Táto dopravná značka znamená:
A- Zníženie počtu jazdných pruhov,
B- Dopravná nehoda,
C- Striedavé radenie.

Táto dopravná značka znamená:
A- Hranica okresu,
B- Diaľková návesť,
C- Návesť pred križovatkou.

Táto dopravná značka vyznačuje
A- zákaz zastavenia a státia pre autobusy alebo trolejbusy,
B- parkovisko vyhradené pre autobusy alebo trolejbusy,
C- priestor zastávky autobusu alebo trolejbusu.

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
A- 1. červené, 2. modré, 3. zelené,
B- 1. červené vojde do križovatky a dá prednosť v jazde protiidúcemu modrému, 2. zelené, 3. modré, 4. červené dokončí odbočovanie vľavo,
C- 1. modré, 2. červené, 3. zelené.

Ako prvé prejde cez križovatku
A- modré vozidlo,
B- červené vozidlo,
C- zelené vozidlo.

V poradí druhé prejde cez križovatku
A- zelené vozidlo,
B- modré vozidlo,
C- vaše vozidlo.

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
A- prvé,
B- druhé,
C- posledné.