Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:(zabudli ste?)
Ešte nemáte konto? Pridajte sa k nám!
Zoznam testov
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Skúšobný test na vodičský preukaz číslo 27 Naše testy sú upravené v súvislosti s novelou zákona platnou od 1.4.2020 
- Dátum poslednej aktualizácie testov: 6.11.2020
- Staré testy (do 1.4.2020) si stále môžete vyskúšať tu.

- Informácie o testoch autoškola: prečítať
- Na čo si dať pozor: prečítať
- Dopravné situácie: križovatky
Tieto Testy na Vodičák Vám prináša portál KvízMajster úplne zadarmo. Ak Vám naše testy pomohli pri učení v autoškole, prosím dajte o tom vedieť svojím spolužiakom, alebo umiestnite odkaz na ne zo svojich stránok. Najlepšie veci sú zadarmo.
* Toto je náhľad ako by približne vyzeral Váš skutočný test v autoškoleVytlačiť test
Test na vodičský preukaz číslo: 27

1. Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie
A- každé miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú,
B- miesto, na ktorom je premávka riadená policajtom alebo inou osobou oprávnenou dávať pokyny na zastavenie vozidla,
C- križovatka, na ktorej je premávka riadená dopravnými zariadeniami alebo policajtom, prípadne inou oprávnenou osobou.

2. Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené
A- stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie,
B- diaľkové svetlomety,
C- svetlá vo vnútri vozidla.

3. Vodič nesmie
A- viesť vozidlo po požití lieku v čase, keď liek môže znížiť jeho schopnosť viesť vozidlo,
B- viesť vozidlo po požití lieku v čase, keď liek môže znížiť jeho schopnosť viesť vozidlo; to neplatí, ak sa vo vozidle nachádza spolujazdec,
C- viesť vozidlo po miestnych komunikáciách v čase od 0.00 hod. do 4.00 hod.

4. Mimo obce na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motocykla s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km.h-1 použiť na predchádzanie
A- výhradne druhý jazdný pruh od pravého okraja vozovky; v ostatných jazdných pruhoch smie jazdiť, ak je to potrebné na obchádzanie, otáčanie alebo na odbočovanie,
B- výhradne pravý jazdný pruh; v ostatných jazdných pruhoch nesmie jazdiť za žiadnych okolností,
C- len ľavý jazdný pruh.

5. Ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho, vodič smie cúvať
A- na priechode pre chodcov,
B- na križovatke s riadenou premávkou,
C- na jednosmernej ceste.

6. Vodič nesmie zastaviť a stáť na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako
A- 80 m pred nimi a 80 m za nimi,
B- 15 m pred nimi a 15 m za nimi,
C- 160 m pred nimi a 160 m za nimi.

7. Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva
A- počas celého jazdného úkonu,
B- po začatí jazdného úkonu,
C- len pred začatím jazdného úkonu.

8. Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je
A- dovolené len vtedy, ak je to nevyhnutné na jeho odstránenie z diaľnice,
B- dovolené, len ak je vlečeným vozidlom osobné motorové vozidlo,
C- zakázané za každých okolností.

9. V úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej
A- 45 km/h
B- 85 km/h
C- 65 km/h

10. Účastník dopravnej nehody je povinný preukázať svoju totožnosť na požiadanie
A- každej osoby, ktorá sa nachádza na mieste dopravnej nehody,
B- len policajta,
C- iného účastníka dopravnej nehody.

11. Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla
A- zvýšiť rýchlosť jazdy,
B- zvýšiť opatrnosť, znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo,
C- bezodkladne zastaviť vozidlo.

12. Osoba vykonávajúca práce spojené s jej údržbou, opravou alebo s výstavbou cesty je oprávnená dávať pokyny na zastavenie vozidla,
A- ak to vyžaduje plynulosť cestnej premávky; pritom musí pri sebe mať vodičský preukaz,
B- ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,
C- len ak ju tým poveril orgán Policajného zboru.

13. Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou, to platí
A- pre cyklistov mladších ako 18 rokov,
B- pre cyklistov mladších ako 15 rokov,
C- pre všetkých cyklistov jazdiacich mimo obce.

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
A- najmenej dvojlitrová zásoba maziva v osobitnej nádobe,
B- bezpečnostný odev (bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka) umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča vozidla,
C- krieda na vyznačenie stôp a postavenia vozidiel v prípade dopravnej nehody.

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
A- poškodený lak na zadnom nárazníku,
B- miesta vodiča nie je možné nastaviť pravé spätné zrkadlo.
C- výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený.


16. Táto dopravná značka znamená:
A- Zákaz vjazdu alebo vstup vozidlami alebo účastníkmi cestnej premávky vyznačeným symbolom,
B- Cestička pre motocykle,
C- Zákaz vjazdu všetkých vozidiel.


17. Táto dopravná značka znamená:
A- Prednosť pred protiidúcimi vozidlami,
B- Obojsmerná premávka,
C- Prednosť protiidúcich vozidiel.


18. Táto dopravná značka znamená:
A- Priechod pre chodcov,
B- Zákaz vstupu chodcov,
C- Pešia zóna.


19. Táto dopravná značka znamená:
A- Zákruta vpravo,
B- Prikázaný smer jazdy vpravo,
C- Jednosmerná premávka.


20. Táto dopravná značka znamená:
A- Zákaz vstupu chodcov,
B- Priechod pre chodcov,
C- Pešia zóna.


21. Táto dopravná značka
A- prikazuje jazdu smerom, ktorým šípka ukazuje,
B- informuje o cieli v smere odbočenia,
C- informuje o uzávierke cesty a vyznačuje smer obchádzky.


22. Táto dopravná značka znamená:
A- Priechod pre chodcov,
B- Priechod pre cyklistov,
C- Priechod pre jazdcov na koni.


23. Táto dodatková tabuľka vyznačuje
A- vzdialenosť k miestu, od ktorého platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená,
B- dĺžku úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená,
C- vzdialenosť od začiatku cesty.


24. Prednosť v jazde má vodič
A- modrého vozidla, pretože ide po kruhovom objazde
B- modrého vozidla, pretože prichádza na križovatku po ceste označenej ako hlavná,
C- červeného vozidla, pretože prichádza na križovatku sprava.


25. Ako prvé prejde cez križovatku
A- červené vozidlo súčasne s modrým vozidlom,
B- modré vozidlo súčasne s obidvoma električkami,
C- zelené vozidlo.


26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
A- 1. vaše vozidlo, 2. zelené, 3, modré,
B- 1. zelené, 2. modré, 3. vaše vozidlo,
C- 1. modré, 2. vaše vozidlo, 3. zelené.


27. Ako posledné prejde cez križovatku
A- vaše vozidlo,
B- zelené vozidlo,
C- červené vozidlo.