Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:(zabudli ste?)
Ešte nemáte konto? Pridajte sa k nám!
Zoznam testov
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Skúšobný test na vodičský preukaz číslo 28 Naše testy sú upravené v súvislosti s novelou zákona platnou od 1.4.2020 
- Dátum poslednej aktualizácie testov: 6.11.2020
- Staré testy (do 1.4.2020) si stále môžete vyskúšať tu.

- Informácie o testoch autoškola: prečítať
- Na čo si dať pozor: prečítať
- Dopravné situácie: križovatky
Tieto Testy na Vodičák Vám prináša portál KvízMajster úplne zadarmo. Ak Vám naše testy pomohli pri učení v autoškole, prosím dajte o tom vedieť svojím spolužiakom, alebo umiestnite odkaz na ne zo svojich stránok. Najlepšie veci sú zadarmo.
* Toto je náhľad ako by približne vyzeral Váš skutočný test v autoškoleVytlačiť test
Test na vodičský preukaz číslo: 28

1. Zastavením vozidla sa rozumie
A- prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča,
B- každé prerušenie jazdy,
C- uvedenie motorového vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb, najviac však na tri minúty.

2. Vodičom sa rozumie
A- osoba, ktorá najmä vedie motorové alebo nemotorové vozidlo, tlačí motocykel, pohybuje sa na lyžiach alebo kolieskových korčuliach, ťahá alebo tlačí sánky,
B- len osoba, ktorá vedie motorové vozidlo,
C- osoba, ktorá vedie vozidlo.

3. Ak vozidlo vrátane nákladu alebo jeho upevnenia nespĺňa ustanovené podmienky, prevádzkovateľ vozidla
A- so súhlasom vodiča môže dovoliť, aby sa vozidlo použilo na jazdu,
B- nesmie prikázať ani dovoliť, aby sa vozidlo použilo na jazdu,
C- môže prikázať, aby sa vozidlo použilo na jazdu v obci.

4. Pozdĺž električky sa jazdí
A- vpravo, ak nie je dopravnou značkou povolená jazda vľavo,
B- vľavo, ak nie je dopravnou značkou povolená jazda vpravo,
C- za každých okolností vľavo.

5. Vodič pri odbočovaní nesmie
A- dávať znamenie o zmene smeru jazdy,
B- ohroziť vodiča idúceho za ním,
C- dávať znamenie o zmene smeru jazdy, ak odbočuje na miesto mimo cesty.

6. Vodič sa nesmie otáčať a cúvať
A- na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti,
B- na železničnom priecestí a vo vzdialenosti 500 m pred ním,
C- v obytnej zóne.

7. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej
A- 3 m pre každý smer jazdy,
B- 3 m pre oba smery jazdy,
C- 2,5 m.

8. Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný urobiť také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby ho nemohla neoprávnene použiť iná osoba. Ak je vozidlo povinne vybavené zariadením proti neoprávnenému použitiu, vodič
A- nie je povinný ho použiť v obci,
B- je povinný ho použiť, len ak vo vozidle zostali cenné veci,
C- je povinný ho použiť.

9. Ak je vozidlo vybavené osobitným zariadením, ktoré umožňuje výstražnú funkciu smerových svietidiel, vodič je povinný ho použiť
A- počas núdzového státia, aspoň v čase, kým umiestni prenosný výstražný trojuholník na vozovke,
B- počas cúvania na križovatke s riadenou premávkou,
C- počas otáčania na priechode pre chodcov.

10. Na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu vodič
A- môže zastaviť a stáť,
B- môže len zastaviť, nesmie však stáť,
C- nesmie zastaviť a stáť.

11. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
A- vypnúť stretávacie svetlomety,
B- vypnúť motor,
C- oznámiť zastavenie vozidla príslušnému obvodnému úradu.

12. Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to
A- zastaviť vozidlo,
B- zrýchliť jazdu,
C- spomaliť jazdu.

13. Ak náklad na vozidle prečnieva do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený
A- reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45 nadol,
B- červenou zástavkou s rozmermi najmenej 30 x 30 cm.
C- vždy žltými a čiernymi pruhmi.

14. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako
A- 1,5 mm na osobnom automobile,
B- 1,6 mm na osobnom automobile,
C- 1,7 mm na osobnom automobile.

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
A- niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo,
B- je katalyzátor výfukových plynov po lehote kalibrácie,
C- najvyšší bod činnej svietiacej plochy brzdových svetiel je nižšie ako 1500 mm nad rovinou vozovky.


16. Táto dopravná značka znamená:
A- Vjazd motorových vozidiel s prívesmi povolený,
B- Zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi,
C- Zákaz parkovania prívesov.


17. Táto dopravná značka znamená:
A- Zákaz otáčania,
B- Zákaz odbočovania vpravo,
C- Prikázaný smer jazdy vpravo.


18. Táto dopravná značka znamená:
A- Najnižšia dovolená rýchlosť,
B- Najvyššia dovolená rýchlosť,
C- Odporúčaná rýchlosť.


19. Táto dopravná značka znamená:
A- Okruh,
B- Jednosmerná premávka,
C- Smerová tabuľa na označenie obchádzky.


20. Táto dopravná značka znamená:
A- Zákaz vjazdu,
B- Slepá cesta,
C- Križovatka tvaru "T".


21. Táto dopravná značka
A- označuje prikázaný smer jazdy,
B- informuje o jednosmernej premávke,
C- informuje o počte jazdných pruhov.


22. Táto dopravná značka informuje o:
A- doplnkových cieľoch, ktoré sú dostupné prostredníctvom vyznačeného výjazdu,
B- odbočení k diaľnici,
C- odbočení k vyznačeným cieľom.


23. Táto dopravná značka znamená:
A- Miesto vjazdu vozidiel na cestu z miesta ležiaceho mimo cesty,
B- Dovolené zastavenie a státie kolmo alebo šikmo na okraj vozovky,
C- Priechod pre cyklistov.


24. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
A- 1. červené, 2. žlté, 3. zelené,
B- 1. žlté, 2. červené, 3. zelené,
C- 1. zelené, 2. červené, 3. žlté.


25. Ako druhé vojde do križovatky
A- zelené vozidlo,
B- modré vozidlo,
C- červené vozidlo.


26. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
A- prvé,
B- posledné,
C- druhé.


27. Ako posledné prejde cez križovatku
A- červené vozidlo,
B- vaše vozidlo súčasne so žltým vozidlom,
C- zelené vozidlo.