Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:(zabudli ste?)
Ešte nemáte konto? Pridajte sa k nám!
Zoznam testov
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Skúšobný test na vodičský preukaz číslo 29 Naše testy sú upravené v súvislosti s novelou zákona platnou od 1.4.2020 
- Dátum poslednej aktualizácie testov: 6.11.2020
- Staré testy (do 1.4.2020) si stále môžete vyskúšať tu.

- Informácie o testoch autoškola: prečítať
- Na čo si dať pozor: prečítať
- Dopravné situácie: križovatky
Tieto Testy na Vodičák Vám prináša portál KvízMajster úplne zadarmo. Ak Vám naše testy pomohli pri učení v autoškole, prosím dajte o tom vedieť svojím spolužiakom, alebo umiestnite odkaz na ne zo svojich stránok. Najlepšie veci sú zadarmo.
* Toto je náhľad ako by približne vyzeral Váš skutočný test v autoškoleVytlačiť test
Test na vodičský preukaz číslo: 29

1. Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie
A- každé miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú,
B- miesto, na ktorom je premávka riadená policajtom alebo inou osobou oprávnenou dávať pokyny na zastavenie vozidla,
C- križovatka, na ktorej je premávka riadená dopravnými zariadeniami alebo policajtom, prípadne inou oprávnenou osobou.

2. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
A- je toto vozidlo na všetkých nápravách vybavené pneumatikami na jazdu na snehu označené horským symbolom alebo pneumatikami s označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S“,
B- je toto vybavené na hnacej náprave pneumatikami na jazdu na snehu označené horským symbolom alebo pneumatikami s označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S“;
C- má uzatvorené havarijné poistenie.

3. Vodič nesmie odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá
A- nemá najmenej trojročnú prax vo vedení takéhoto vozidla alebo je pod značným vplyvom alkoholu,
B- nespĺňa podmienky na vedenie vozidla ustanovené zákonom o cestnej premávke, osobe, ktorá je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo osobe, ktorej schopnosť viesť vozidlo je inak znížená,
C- spĺňa podmienky ustanovené zákonom o cestnej premávke, je však mladšia ako 23 rokov.

4. Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá motocykla okrem prípadu, keď
A- jazdí rýchlosťou nižšou ako 50 km/h
B- dáva znamenie o zmene smeru jazdy,
C- má dostatočnú prax vo vedení motocykla.

5. Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí
A- v ktoromkoľvek jazdnom pruhu,
B- v ľavom jazdnom pruhu; ostatné jazdné pruhy smie používať len vodič nemotorového vozidla,
C- v pravom jazdnom pruhu; v ostatných jazdných pruhoch sa smie jazdiť, ak je to potrebné na obchádzanie, predchádzanie, otáčanie alebo na odbočovanie.

6. Ak sa vodič nemôže vyhnúť protiidúcej električke vpravo,
A- nesmie sa jej vyhýbať vľavo,
B- vyhýba sa jej vľavo,
C- môže na vyhýbanie použiť aj chodník.

7. Vodič nesmie zastaviť a stáť
A- pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním,
B- na účelovej komunikácii za zníženej viditeľnosti,
C- na jednosmernej ceste vpravo.

8. Vozidlá pred železničným priecestím
A- musia vždy zastaviť,
B- sa radia za sebou v poradí, v ktorom prišli,
C- musia zastaviť, ak svieti prerušované biele svetlo.

9. Vlečenie viacerých motorových vozidiel je
A- dovolené, ak sa vlečú dve osobné motorové vozidlá,
B- zakázané,
C- dovolené, ak sa vlečú motocykle bez postranného vozíka.

10. Kto spôsobil prekážku cestnej premávky,
A- je povinný ju odstrániť, len ak ju spôsobil na diaľnici; na ostatných cestách ju smie odstrániť len správca cesty ,
B- nesmie ju odstrániť; takúto prekážku cestnej premávky je povinný odstrániť správca cesty,
C- je povinný ju bezodkladne odstrániť; ak to neurobí, je povinný ju bezodkladne odstrániť na jeho náklady správca cesty.

11. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
A- vypnúť motor,
B- oznámiť zastavenie vozidla príslušnému obvodnému úradu,
C- vypnúť stretávacie svetlomety.

12. V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac
A- 30 km/h
B- 50 km/h
C- 20 km/h

13. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené
A- žltou zástavkou a štítkom s rozmermi najmenej 25 x 25 cm,
B- za zníženej viditeľnosti červeným neoslňujúcim svetlom,
C- červenou zástavkou alebo štítkom s rozmermi najmenej 20 x 20 cm.

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
A- krieda na vyznačenie stôp a postavenia vozidla v prípade dopravnej nehody,
B- ťažná tyč s dĺžkou najmenej 3 m, určená na vlečenie vozidiel,
C- kľúč na matice alebo skrutky kolies.

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
A- na zvukovom výstražnom zariadení došlo k zmene tónu,
B- výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený,
C- sú poškodené lapače nečistôt.


16. Táto dopravná značka upozorňuje na
A- priecestie a informuje o smere a vzdialenosti 180 m k priecestiu,
B- priecestie a informuje o smere a vzdialenosti 240 m k priecestiu,
C- smer jazdy vlaku na železničnom priecestí.


17. Táto dopravná značka znamená:
A- Najvyššia dovolená rýchlosť,
B- Najnižšia dovolená rýchlosť,
C- Odporúčaná rýchlosť.


18. Táto dopravná značka informuje o
A- prednosti v jazde v najbližšej križovatke,
B- prednosti pred protiidúcimi vozidlami,
C- krížení cesty s lesnou alebo poľnou cestou.


19. Táto dopravná značka znamená:
A- Odbočenie k diaľnici,
B- Smerová návesť,
C- Názov obce.


20. Táto dopravná značka
A- označuje prikázaný smer jazdy,
B- informuje o jednosmernej premávke,
C- informuje o počte jazdných pruhov.


21. Táto dopravná značka informuje o
A- obmedzení v jazdnom pruhu,
B- odbočení k najbližším obciam,
C- čiastočnej alebo úplnej uzávierke cesty a podľa potreby o obchádzkovej trase.


22. Táto dopravná značka
A- informuje o blízkosti odpočívadla,
B- informuje pred križovatkou o ceste, ktorá končí a ktorou nemožno pokračovať v jazde,
C- vo vyznačenom smere označuje miesto na núdzové brzdenie na prudkom klesaní.


23. Táto dopravná značka informuje o:
A- odbočení k vyznačeným cieľom,
B- odbočení k diaľnici,
C- doplnkových cieľoch, ktoré sú dostupné prostredníctvom vyznačeného výjazdu.


24. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
A- 1. červené súčasne s modrým, 2. zelené,
B- 1. zelené, 2. červené súčasne s modrým,
C- 1. modré, 2. zelené, 3. červené. (3 body)


25. Modré vozidlo prejde cez križovatku ako
A- druhé,
B- prvé,
C- posledné.


26. Ako posledné prejde cez križovatku
A- vaše vozidlo,
B- modré vozidlo,
C- zelené vozidlo.


27. Ako prvé prejde cez križovatku
A- červené vozidlo,
B- vaše vozidlo,
C- modré vozidlo.