Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:(zabudli ste?)
Ešte nemáte konto? Pridajte sa k nám!
Zoznam testov
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Skúšobný test na vodičský preukaz číslo 3 Naše testy sú upravené v súvislosti s novelou zákona platnou od 1.4.2020 
- Dátum poslednej aktualizácie testov: 6.11.2020
- Staré testy (do 1.4.2020) si stále môžete vyskúšať tu.

- Informácie o testoch autoškola: prečítať
- Na čo si dať pozor: prečítať
- Dopravné situácie: križovatky
Tieto Testy na Vodičák Vám prináša portál KvízMajster úplne zadarmo. Ak Vám naše testy pomohli pri učení v autoškole, prosím dajte o tom vedieť svojím spolužiakom, alebo umiestnite odkaz na ne zo svojich stránok. Najlepšie veci sú zadarmo.
* Toto je náhľad ako by približne vyzeral Váš skutočný test v autoškoleVytlačiť test
Test na vodičský preukaz číslo: 3

1. Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá
A- jazdí na bicykli alebo tlačí bicykel alebo motocykel
B- tlači bicykel alebo motocykel
C- jazdí na bicykli alebo na motocykli

2. Vozidlom sa rozumie
A- len motorové vozidlo
B- motorové a nemotorové vozidlo okrem zvláštneho motorového vozidla a bicykla
C- motorové vozidlo, nemotorové vozidlo a električka

3. Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre
A- osobu staršiu ako 65 rokov
B- osobu, ktorá to nemôže urobiť zo zdravotných dôvodov; takáto osoba sa musí preukázať osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla
C- vodiča počas jazdy na účelovej komunikácii

4. V obci na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motorového vozidla používať na jazdu
A- len pravý jazdný pruh; ostatné jazdné pruhy sa môžu používať len na predchádzanie alebo na odbočovanie
B- len ľavý jazdný pruh; ostatné jazdné pruhy smie používať len vodič nemotorového vozidla
C- ktorýkoľvek jazdný pruh

5. Ak vodič autobusu mestskej hromadnej dopravy osôb alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu
A- nesmie ohroziť vodičov ostatných vozidiel
B- nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
C- vodič jazdiaci v tomto pruhu nie je povinný mu dať prednosť v jazde

6. Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v obci vodiči ostatných vozidiel
A- nie sú povinní umožniť vyjdenie zo zástavky
B- sú povinní umožniť vyjdenie zo zastávky, len ak sú v tomto vozidle prepravované deti
C- sú povinní umožniť vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu, a to znížením rýchlosti jazdy, prípadne i zastavením vozidla

7. Ak sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory, vodič
A- smie vchádzať na železničné priecestie, ak to rozmery jeho vozidla dovolujú
B- smie vchádzať na železničné priecestie, ak nie je vidieť vlak
C- nesmie vchádzať na železničné priecestie

8. Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak
A- by mohol byť oslnený vodič protiidúceho vozidla; na prípadné oslnenie vodiča idúceho pred ním nemusí brať odľad
B- by mohol byť oslnený vodič protiidúceho vozidla alebo vodič vozidla idúceho pred ním
C- s tým nevyslovili súhlas všetci jeho spolucestujúci

9. Na diaľnici je vodičovi zastavenie a státie
A- dovolené všade tam, kde neohrozí vodičov nemotorových vozidiel
B- zakázané na inom mieste než na mieste označenom ako parkovisko s výnimkou núdzového státia, keď vozidlo musí stáť na krajnici,
C- dovolené na parkovisku a na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu

10. Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a pripevnený, aby
A- neohrozoval bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, neznečisťoval ani nepoškodzoval cestu ani jej okolie, nespôsoboval nadmerný hluk a neznečisťoval ovzdušie
B- neohrozoval bezpečnosť cestnej premávky a nepoškodzoval cestu; spôsobovať nadmerný hluk nesmie len v nočnej dobe
C- neobmedzoval plynulosť cestnej premávky; ak by pritom poškodzoval cestu alebo spôsoboval nadmerný hluk, môže vozidlo ísť rýchlosťou najviac 40 km/h

11. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
A- vypnúť stretávacie svetlomety
B- oznámiť zastavenie vozidla príslušnému obvodnému úradu
C- vypnúť motor

12. Policajt dáva pokyn na zastavenie vozidla
A- zdvihnutím ruky s otvorenou dlaňou smerujúcou k zastavovanému vozidlu, zdvihnutým policajným zastavovacím terčom alebo svietidlom vyžarujúcim svetlo červenej farby, ktorým pohybuje v hornom polkruhu,
B- kývaním ruky zhora nadol,
C- vodorovným kývaním ruky cez stred tela.

13. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené
A- červenou zástavkou alebo štítkom s rozmermi najmenej 20x20cm
B- žltou zástavkou alebo štítkom s rozmermi najmenej 25x25 cm
C- za zníženej viditeľnosti červeným neoslňujúcim svetlom

14. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako
A- u vozidla kategórie L1e 1,5 mm,
B- u vozidla kategórie L1e 1,0 mm,
C- u všetkých kategórií vozidiel 1,6 mm.

15. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú
A- protisklzové reťaze
B- krieda a meracie pásmo na vyznačenie stôp a postavenia vozidla v prípade dopravnej nehody
C- homologizovaný prenosný výstražný trojuholník.


16. Táto dopravná značka upozorňuje na
A- pripájací pruh
B- miesto kde je zúžená vozovka (z jednej strany), kde sa približuje koľaj električky k chodníku a podobne
C- miesto, kde sa znižuje počet jazdných pruhov z jednej strany


17. Táto dopravná značka informuje o
A- prednosti v jazde v najbližšej križovatke,
B- prednosti pred protiidúcimi vozidlami,
C- krížení cesty s lesnou alebo poľnou cestou.


18. Táto dopravná značka znamená
A- Zákaz vjazdu všetkých nemotorových vozidiel a električiek
B- Zákaz vjazdu osobných automobilov
C- Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka


19. Táto dopravná značka:
A- ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde,
B- prikazuje vodičovi zastaviť vozidlo,
C- upozorňuje vodiča, že na najbližšej križovatke má prednosť v jazde.


20. Táto dopravná značka informuje o
A- odbočení k diaľnici a podľa potreby aj o diaľkových cieľoch,
B- smere jazdy po trvalo určenej náhradnej trase,
C- obchádzkovej trase.


21. Táto dopravná značka informuje
A- o mieste, kde možno obchádzať vľavo električku, ktorá stojí na zastávke
B- o možnosti jazdy pozdĺž električky vľavo
C- najmä o zmene smeru jazdy do protismeru na smerovo rozdelenej ceste


22. Táto dopravná značka informuje o
A- odbočení k najbližším obciam,
B- obmedzení v jazdnom pruhu,
C- čiastočnej alebo úplnej uzávierke cesty a podľa potreby o obchádzkovej trase.


23. Tieto dopravné kužele umiestnené v rade za sebou
A- vymedzujú priestor, do ktorého je zakázané vchádzať,
B- majú zhodný význam ako pozdĺžna prerušovaná čiara,
C- majú zhodný význam ako smerovacia tabuľa.


24. V poradí druhé prejde cez križovatku
A- žlté vozidlo
B- zelené vozidlo
C- červené vozidlo


25. Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí
A- 1.červené, 2.modré, 3.žlté, 4.zelené
B- 1.modré, 2.zelené, 3.červené, 4.žlté
C- 1.modré, 2.červené, 3.žlté, 4.zelené


26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
A- 1.červené súčasne so zeleným, 2. vaše vozidlo
B- 1.vaše vozidlo, 2.červené súčasne so zeleným
C- 1.zelené, 2.vaše vozidlo, 3.červené


27. Ako posledné prejde cez križovatku
A- vaše vozidlo
B- električka súčasne s vaším vozidlo
C- žlté vozidlo